02 มีนาคม 2554

รับสมัครปริญญาตรี นิติศาสตร์ ภาคพิเศษรุ่นที่ 1 ม.รามคำแหง | chiang rai ramkamhang university law

จาก: A.Nick Puntpanich <puntpanich@gmail.com>
วันที่: 1 มีนาคม 2554, 19:26

ม.รามคำแหง เชียงราย เปิดรับสมัครปริญญาตรีนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์ รุ่น 1

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ และวันอาทิตย์  มีอาจารย์ประจำหลักสูตรมาบรรยาย ณ สาขาฯจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครรุ่นแรก 70 คน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคณะที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ได้ผลิตบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทย หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  นอกจากนั้นยังเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมายให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนและเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือสังคม พัฒนาประเทศ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรที่เปิดการสอนได้รับการรับรองมาตรฐาน  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำวุฒิการศึกษาไปสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตได้


                การจัดการเรียนการสอนในสาขาจังหวัดเชียงราย ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 2 วิชา (Block Course System) สอบวัดผล  และเรียนวิชาถัดไปจนครบหลักสูตร แต่ละกระบวนวิชามีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า  36  ชั่วโมง  บรรยายในชั้นเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. สำหรับผู้ที่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วใช้ระยะเวลาในการศึกษา 6 ภาคเรียน หรือประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 8 ภาคเรียน หรือประมาณ 3 ปี  ผู้ที่เรียนสะสมหน่วยกิตในระดับ Pre-Degree สามารถนำรายวิชาที่เรียนแล้วมาเทียบโอนได้ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถสอบถามการสมัครเข้าเรียนได้ที่สาขาฯจังหวัดเชียงราย


                เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 เปิดบรรยาย วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 สามารถซื้อใบสมัครราคา 200 บาทได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5315-2082 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.chiangrai.ru.ac.th


เรียนใกล้บ้าน สอบใกล้บ้าน ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...