วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

VCD ลูกทุ่งคู่บ้านคู่เมือง ไมค์ ภิรมย์พร ชุด 1 ราคา 165 บาท

1 ลำเลำะทุ่ง
2 นักร้องพเนจร
3 คนขี่หลังควำย
4 สัญญำเดือนสำม
5 สำวสองเมือง
6 ซังคนหลำยใจ
7 เซิ้งสวิง
8 ฮักสำวหมอลำ
9 น้ำตำอีสำน
10 สัปเหร่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...