09 สิงหาคม 2561

เพลงไทยเดิม

เพลงไทยเดิม มีทั้งเพลงบรรเลง และที่ขับร้องโดย ครูละเมียด ทับสุข  ครูลำจวน คงสำราญ ครูวิเชียร จันทร์เกษม  ครูทานตะวัน นวรัตน์ ณ อยุธยา ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี ฯลฯ

ยังมีขายที่ศึกษาภัณฑ์ ราชดำเนิน และสาขาอ้อมน้อย หรือลองเข้า youtube.com แล้วหาคำว่า ครูละเมียด ครูแอบ ครูเฉลิม

วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์เพลงไทยเพื่อการศึกษา
1.เพื่อเผยแพร่ และอนุรักษ์เพลงไทยเดิม ให้มีทั้งการศึกษา บรรเลง ฟัง และเพื่อความนิยมในความเป็นไทยกันมากขึ้น
2.เพื่อ ให้เพลงไทยเดิมเป็นทีหาฟังกันได้โดยง่ายและแพร่หลายขึ้น ทั้งนี้ทางร้องแบบเก่า หาฟังกันได้ยากมากแล้ว รวมทั้งเพลงทางฝั่งธนฯ เพลงเดี่ยวต่างๆ
3.เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ทุกองค์กรร่วมกันในการส่งเสริมให้มีการฟัง และบรรเลงไทยเดิมในสื่อ และตามโอกาสต่างๆมากขึ้น
4.เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบอย่างในการอนุรักษ์เพลงไทยเดิมในรูปแบบเป็นวิทยาทาน ดังที่ครูเพลงไทยในอดีตสรรค์สร้างเพลงไทยเดิมมา
5.เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสร้างกุศล แด่ครูดนตรีไทย รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์เพลงไทยเพื่อการศึกษาทุกท่าน

กิตติกรรมประกาศ
ครูขจรศักดิ์ เกียรติศิริ
ครูไพฑูรย์ มีอินทร์
ครูเรวัตร ทับแสง
ครูลำจวน คงสำราญ
ครูนิพันธ์ ธนรักษ์
ครูละเมียด ทับสุข
ครูศิริ นักดนตรี
ครูสมาน น้อยนิตย์
ครูชยุดี วสวานนท์
ครูพูนพิศ อมาตยกุล
ครูวราวุธสุมาวงศ์
ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี
ครูทานตะวัน นวรัตน์ ณ อยุธยา
ครูเกลี้ยง ศิริโภคา
ครูอุทัย แก้วละเอียด
ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์
ครูวิเชียร จันทรเกษม
รวมทั้งพี่ เพื่อน น้อง ของชมรมดนตรีไทย ของ สามสถาบันลุ่มเจ้าพระยาทุกท่าน (ม.มหิดล ,ม.ศิลปากร และ ม.ธรรมศาสตร์)


เพลงไทยเดิมทั้งหมดตอนนี้มี 66 ชุด 1ชุดจะประกอบด้วยเพลง 5 ประเภทวง )
 ระบุมาว่าต้องการชุดไหน ( ชุด 1-66 )
ชุด 1
1.เพลงกล่อมเด็กของเก่า 31เพลง
2.เพลงกล่อมเด็กทางใหม่ 22 เพลง
3.เพลงไทยที่บทร้องเป็นเพลงกล่อม
01.กล่อมนารีเถา ( ปี่พาทย์ไม้นวม ) 12.44
02.กล่อมพระบรรทม 3 ชั้น ( ซอสามสาย ) 10.15
03.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น ( เครื่องสายปิอาโน ) 22.15
04.นกขมิ้นเถา ( เครื่องสายออร์แกน ) 16.45
4.สัมภาษณ์ครูละเมียด ทับสุข เรื่อง “ เพลงกล่อมเด็ก ”

ชุด 2
01 วงโยธวาทิต
1.เชิดจีน 4 28.58
2.เงี้ยวรำลึกเถา 18.38
3.เต่ากินผักบุ้ง (ยามกิน…) 17.09
02 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงเจริญศรีอยุธยา5.31
2.โสมส่องแสงเถา 25.19
3.เทพบรรทมเถา (บรรเลง)10.48
4.ปลาทองเถา19.00
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.เขมรกล่อมพระบรรทม 3 ชั้น 14.25
2.มอญรำดาบเถา14.57
3.มอญอ้อยอิ่งเถา 15.30
4.แขกแดงเถาออกแขกเงาะ แขกชกมวยและแขกขนมปัง (บรรเลง) 14.08

04 วงมโหรี
1.โหมโรงเยี่ยมวิมาน.20
2.แขกมอญบางขุนพรหมเถา10.35
3.วิหกเหิรลม2.59
4.พระอาทิตย์ชิงดวง (ร้อง)9.06
5.จีนขิมเล็กเถา (ร้อง) 11.26
6.ปลาทองเถา (ร้อง)18.58
05 เครื่องสายผสมปี่ชวา
1.โหมโรงเยี่ยมวิมาน9.50
2.สาวเวียงเหนือเถา (บรรเลง)7.53
3.เขมรพวงเถา (บรรเลง)12.35
4.เขมรไทรโยค 3 ชั้น13.44
5.ยวนเคล้าเถา (อันน้ำคำ…)15.15

ชุด 3
01 วงโยธวาทิต
1.เขมรลออองค์เถา 12.10
2.เขมรไทรโยค 3 ชั้น 16.54
3.กล่อมนารีเถา13.25
4.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา (ฝันว่า…) 14.51
02 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงจีนโล้10.22
2.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งพระนคร) 15.54
3.จีนเก็บบุปผา (บรรเลง)3.53
4.น้ำลอดใต้ทรายเถา (บรรเลง) 13.14
5.แสนเสนาะเถา (บรรเลง)7.14
6.เต่ากินผักบุ้ง (พระจันทร์…)9.21
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงแปดบทออกสะบัดสะบิ้ง9.55
2.ต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น (ร้อง)10.25
3.ทองย่อนเถา9.33
4.สุรินทราหูเถา10.59
5.ทยอยลาวเถา9.15
6.ลาวกระแซเถา8.59

04 วงมโหรี
1.ลาวกระทบไม้ (บรรเลง)3.22
2.ตับลาวเจริญศรี26.04
3.ตับลาวเจริญศรี (ต่อ)25.57
4.แสนคำนึง (จะเข้-บรรเลง) 3.27
05 เครื่องสายผสมปี่ชวา
1.ราตรีประดับดาวเถา23.18
2.สุดสงวนเถา (บรรเลง)6.43
3.แป๊ะ 3 ชั้น (ทางฝั่งพระนคร)16.50
4.แขกสาหร่ายเถา (บรรเลง)13.02

ชุด 4
01 วงโยธวาทิต
1.ทยอยเขมร 3 ชั้น 20.10
2.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (ร.6) 13.05
3.แขกสายเถา20.02
4.แขกอาหวังเถา13.05
02 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงม้ารำ6.40
2.เขมรโพธิสัตว์เถา25.19
3.อะแซหวุ่นกี้เถา28.14
4.พม่าชมเดือน (บรรเลง)4.00
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ไอยเรศ 3 ชั้น (ร้อง)20.08
2.ลาวเลียบค่ายเถา10.10
3.เทพชาตรีเถา10.54
4.เพชรน้อยเถา8.48
5.ระหกระเหินเถา9.50

04 วงมโหรี
1.แสนคำนึงเถา26.21
2.ลาวราชบุรี (บรรเลง)3.27
3.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น 13.27
4.มอญอ้อยอิ่งเถา16.11
05 เครื่องสายผสมปี่ชวา
1.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กิดาหยัน…) 12.08
2.แขกอาหวังเถา (บรรเลง)9.31
3.เขมรปากท่อเถา (บรรเลง)8.20
4.โสมส่องแสงเถา29.26

ชุด 5
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ยวนเคล้าเถา (เผยพระแกล…)6.16
2.ลาวคำหอม9.45
3.เขมรปากท่อเถา (อิเหนา)5.31
4.จีนเก็บบุปผา4.20
5.ครวญหาเถา4.22
6.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา (ฝันว่า…)6.37
7.เขมรลออองค์เถา6.24
8.ทยอยญวนเถา (อิเหนา)7.15
9.เหราเล่นน้ำเถา (ลงเล่น…)6.12
10.เต่ากินผักบุ้ง (พระจันทร์…)4.23
02 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงม้ารำ5.37
2.นกเขาขะแมร์เถา12.29
3.ต้อยตลิ่งเถา (บรรเลง)13.23
4.ทยอยนอก 3 ชั้น (ฝั่งธนฯ) ออกหางเครื่อง31.14
03 อังกะลุง
1.เงี้ยวรำลึกเถา17.13
2.จระเข้หางยาวทางสักวา3ชั้น12.25
3.นกเขาขะแมร์เถา14.16
4.มะลิซ้อน4.49
5.สาวไหม (บรรเลง) 5.10
6.ลาวเสี่ยงเทียน (บรรเลง) 5.46
04 เครื่องสายผสมออร์แกนบรรเลง
1.โหมโรงเจริญศรีอยุธยาออกม้าย่อง 10.45
2.ครุ่นคิดเถา10.25
3.มอญชมจันทร์เถา8.59
4.แขกมอญบางขุนพรหมเถา14.12
5.เขมรพายเรือเถา7.17
6.ช้างประสานงาเถา8.46
05 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.ลาวดำเนินทราย6.47
2.ลาวเจริญศรี7.50
3.เวสสุกรรม7.53
4.นางครวญเถา (บรรเลง)8.00
5.สร้อยสนตัด 9.25
6.แขกขาวเถา (บรรเลง)9.49
7.ดาวดวงเด่นเถา (ปิอาโน-บรรเลง)9.59

ชุด 6
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ตับจูล่ง11.53
2.ตับณเรศ15.20
3.แขกต่อยหม้อเถา3.12
4.แขกลพบุรี 3 ชั้น (ทางเทวดา)7.36
5.เขมรใหญ่เถา10.42
6.มุล่งเถา6.52
7.เต่ากินผักบุ้ง (ยามกิน…)4.43
02 เครื่องสายผสมขิม
1.เพลงสามลาว 19.46
2.สาวเวียงเหนือเถา (บรรเลง)7.50
3.ลาวลอดค่าย (บรรเลง)2.59
4.แสนคำนึงเถา26.21
5.ลาวดวงดอกไม้ (บรรเลง) 4.46
03 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงสะบัดสะบิ้ง 13.00
2.ขอมเงินเถา15.11
3.เขมรพายเรือ (บรรเลง)2.43
4.โสมส่องแสงเถา23.51
5.ตามกวางเถา (บรรเลง) 6.39
04 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (พระลอ)28.15
2.ลาวลอดค่าย (บรรเลง)3.01
3.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กากี)12.18
4.แสนสุดสวาท 3ชั้น (มโหรี)19.03
05 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กิดาหยัน…)12.04
2.พม่าเห่9.14
3.สาลิกาเขมร8.49
4.พม่าชมเดือนเถา (บรรเลง)8.59
5.วิลันดาโอด7.52
6.มอญรำดาบ9.03
7.เต่ากินผักบุ้ง3.53

ชุด 7
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ไส้พระจันทร์เถา6.45
2.จีนขิมเล็กเถา5.23
3.ลาวดำเนินทราย 7.29
4.เพลงชุดแขกไทร10.51
5.ทยอยนอก 3 ชั้น (ฝั่งพระนคร)8.26
6.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น (เขมร)10.35
7.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กิดาหยัน…)5.49
8.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น5.04
02 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง11.53
2.ราตรีประดับดาวเถา (ร้อง)18.46
3.ต่อยรูปเถา7.37
4.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งพระนคร)6.25
5.เขมรโพธิสัตว์เถา9.12
6.จีนขิมเล็กเถาออกหางเครื่อง6.59
03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ลาวคำหอม16.40
2.ลาวดำเนินทราย14.07
3.ลาวดวงเดือน11.59
4.พราหมณ์เข้าโบสถ์เถา19.12
04 อังกะลุง
1.โหมโรงไอยเรศ9.26
2.เขมรไทรโยค 3 ชั้นออกเขมรอมตึก 20.58
3.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งพระนคร)17.33
4.แขกต่อยหม้อเถา8.25
5.ลาวเจ้าสู (บรรเลง)4.04
05 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ตับวิวาห์พระสมุทร29.55
2.กาเรียนทองเถา13.29
3.จีนขิมเล็กเถา11.25
4.กล่อมนางนอน (ออร์แกน)4.15

ชุด 8
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.แปดบทเถา (ทางฝั่งธนฯ) 13.02
2.แขกไทรเถา (ทางฝั่งธนฯ)11.18
3.ทะแย 3 ชั้น6.32
4.ล่องลมเถา (ทางฝั่งธนฯ)11.09
5.พม่าเห่เถา (ทางฝั่งธนฯ)10.29
6.ทยอยในเถา (แสนวิตก…)9.40
02 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงกระแตไต่ไม้4.55
2.แป๊ะ 3 ชั้น (บทของเก่า10.48
3.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา(ฝันว่า…) 10.23
4.ตวงพระธาตุเถา (บรรเลง)4.46
5.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งธนฯ) 25.12
6.เขมรเหลือง (บรรเลง)5.05
03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (อิเหนา) 26.20
2.ลาวสมเด็จ (บรรเลง)4.32
3.มอญรำดาบเถา (สมิงพระราม) 14.16
4.มังกรทองเถา (บรรเลง)15.54
04 อังกะลุง
1.แสนคำนึงเถา (ร้อง)29.08
2.ลาวดำเนินทราย (ร้อง)12.55
3.สร้อยลำปาง3.25
4.ทยอยญวน3.24
5.ต้นวรเชษฐ์ออกชั้นเดียว4.44
6.ค้างค้าวกินกล้วยชั้นเดียว2.12
7.ยวนเคล้า 2.45
05 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงไอยเรศ11.13
2.นางครวญเถา14.45
3.นกเขามาราปี (บรรเลง) 4.57
4.ราตรีประดับดาวเถา23.17
5.สาวเวียงเหนือเถา7.54

ชุด 9
01 วงโยธวาทิต
1.โหมโรงสามม้า 13.01
2.ลาวดวงเดือน 17.55
3.ลาวคำหอม 22.33
4.เขมรลออองค์เถา (บรรเลง)6.58
02 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงจอมสุรางค์ออกสะบัดสะบิ้ง10.08
2.ราตรีประดับดาวเถา21.43
3.สารถีเถา19.24
4.มุล่งเถา11.55
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.จีนเก็บบุปผา (ร้อง)11.11
2.อาหนูเถา10.10
3.แสนเสนาะเถา8.51
4.ผกากาญจน์เถา Pa-ga-gan tao8.25
5.จระเข้หางยาวทางดอกสร้อย3ชั้น4.37
6.ลาวดำเนินทราย (ร้อง)17.14
04 วงมโหรี
1.โหมโรงจอมสุรางค์ออกสะบัดสะบิ้ง10.02
2.ต้นวรเชษฐ์เถา14.03
3.ลาวสมเด็จ (บรรเลง)4.31
4.ยวนเคล้า (จะเข้-บรรเลง)1.21
5.เขมรพวงเถา (ฝั่งพระนคร) 17.33
6.การเวกเล็กเถา11.38
05 เดี่ยวคลาริเนต
1.ลาวแพน (ทางฝั่งธนฯ)10.07
2.กราวใน 3 ชั้น 15.18
3.จีนขิมใหญ่ 4.09
4.พญาโศก 3 ชั้น4.19
5.ลาวแพน (ทางฝั่งพระนคร)7.40
6.มุล่งชั้นเดียว5.03
7.ลาวแพน (ร้องทางเก่า)11.48

ชุด 10
01 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.แขกบรเทศ3.20
2.นาคราช2.30
3.ปีนตลิ่งนอก3.30
4.จีนขวัญอ่อน2.46
5.ตวงพระธาตุ4.55
6.นางนาค4.47
7.วิลันดาโอด4.17
8.ทองย่อน3.55
9.มอญรำดาบ4.33
10.หนีเสือ2.38
11.สร้อยสนตัด4.49
12.นกจาก4.42
13.แขกไทร4.29
14.ขึ้นพลับพลานอก4.34
15.ลีลากระทุ่ม4.38
02 วงโยธวาทิต
1.แขกต่อยหม้อเถา7.49
2.ตับลาวเจริญศรี 49.17
3.นางครวญเถา(บรรเลง) 7.38
03 หลายรสดนตรีไทย
1.โหมโรงเจริญศรีอยุธยา(วงมโหรีบรรเลง)5.31
2.ทองย่อน (เงาะป่า) (เดี่ยวซออู้)7.40
3.บังใบเถา(วงเครื่องสายผสมออร์แกน)18.42
4.พันธุ์ฝรั่งเถา (ม่อยหลับ) (ซออู้ผสมออร์แกน)15.20
5.แป๊ะ 3 ชั้น (บทของเก่า) (วงมโหรี) 16.51
04 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.โหมโรงเยี่ยมวิมาน9.50
2.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา (ฝันว่า…)14.04
3.ครวญหาเถา (บรรเลง)6.32
4.หงส์ทองเถา10.48
5.กระบี่ลีลาเถา (บรรเลง)7.44
6.มอญรำดาบ (จิงโจ้)9.04
7.นาคราชชั้นเดียว (ถ้าแม้นลูก…)3.18
05 เดี่ยวปี่ชวา/ปี่มอญ
1.ลมพัดชายเขาออกสระหม่า(ปี่ชวา-บรรเลง) 9.23
2.ทยอยญวน (ปี่ชวา-ร้องเนื้ออิเหนา) 10.34
3.แขกมอญบางช้าง (ปี่ชวา-ร้องนิจจาเจ้า…) 9.45
4.ธรณีกรรแสง (ปี่มอญ-ร้อง) 19.16
5.ดาวทอง (ปี่มอญ-ร้อง)10.48

ชุด 11
01 วงโยธวาทิต
1.โหมโรงมะลิเลื้อย12.17
2.บังใบเถา 17.54
3.ตับแม่ศรี (ตับนก)20.29
4.สยามานุสติเถา (บรรเลง)8.47
02 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงสามม้า11.56
2.แขกสายเถา19.28
3.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (พระลอ)25.30
4.เขมรพายเรือ-อมตึก (บรรเลง) 6.06
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ตับจูล่ง23.19
2.มอญโยนดาบเถา(บรรเลง) 7.49
3.มอญรำดาบเถา (บรรเลง)8.06
4.ลาวคำหอม23.12
04 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.โหมโรงไอยเรศ11.20
2.เต่าเห่ออกสาวคำ (บรรเลง)19.24
3.สารถีเถา (ร้อง)23.13
4.ลาวดำเนินทราย (ศศิธร…)6.49

05 เดี่ยวปิอาโน ครูไพฑูรย์ มีอินทร์
1.กล้วยไม้ 13.10
2.กล้วยไม้ 2 2.55
3.จันทร์จากฟ้า3.07
4.จันทร์เจ้าขา3.34
5.จันทร์ลอย2.00
6.จันทร์สวาท3.08
7.ช้ำ ช้ำ 2.25
8.ตะวันยอแสง4.16
9.ทวายเต็ม 2.25
10.ฟ้าแดง3.59
11.วอล์ทประชุมพล3.45
12.อีสา 2.40
13.-24. ปิอาโนบรรเลง 12 เพลง37.29


ชุด 12
01 วงโยธวาทิต
1.แขกขาวเถา 22.10
2.เทพบรรทม 3 ชั้น (บรรเลง) 7.47
3.แขกกุลิดเถา 12.40
4.บังใบเถา (บรรเลง) 12.11
5.กฤษดาภินิหาร (บรรเลง) 5.25

02 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง 13.43
2.ขอมเงินเถา 16.54
3.แสนคำนึงเถา 27.27
4.ลาวดวงดอกไม้ (บรรเลง) 3.30
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ทยอยเขมรเถา(บรรเลง) 17.05
2.สร้อยลำปางเถา(บรรเลง) 13.38
3.แขกบรเทศเถา(ทางบางคอแหลม)14.11
4.ลาวดวงเดือน16.49
04 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.ตับลาวเจริญศรี56.11
2.ครอบจักรวาล (ศักดิ์ประมูล…)7.08
3.Bells Across the Gridiron1.58
05 เดี่ยวปิอาโน
1.แขกบันเทิงเถา14.10
2.สร้อยประดับทรวงเถา15.00
3.แขกมอญสามเสนในเถา (บรรเลง) 17.43
4.ลาวคำหอม8.07
5.ลาวดำเนินทราย6.00

ชุด 13
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ถอนสมอเถา6.51
2.เงี้ยวรำลึกเถา5.50
3.ไอยเรศ 3 ชั้น9.51
4.เขมรราชบุรี 3 ชั้น6.52
5.อาถรรพณ์เถา9.49
6.เขมรเอวบางเถา (ทางฝั่งธนฯ)11.59
7.แขกสายเถา7.10
02 เครื่องสายผสมขิม
1.โสมส่องแสงเถา29.24
2.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (พระลอ)28.13
03 เดี่ยวขิม ครูทานตะวัน นวรัตน์ ณ อยุธยา
1.นกขมิ้น 3 ชั้น11.04
2.สารถี 3 ชั้น15.17
3.กราวใน (บรรเลง)7.29
4.แขกสาหร่าย (อันเพลงไทย..) 14.00
5.เขมรไทรโยค 3ชั้น8.58
6.ลาวแพน (บรรเลง) 10.42
04 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงกราวนอก8.52
2.แป๊ะ 3 ชั้น 11.43
3.พราหมณ์เข้าโบสถ์เถา(บรรเลง) 9.43
4.แขกขาวเถา ออกหางเครื่อง 18.02
5.ต่อยรูปเถา (บรรเลง)12.24
05 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.โหมโรงราโค7.03
2.มอญชมจันทร์เถา (บรรเลง)8.58
3.แขกบรเทศ6.53
4.ทองย่อน 6.44
5.ลาวดวงเดือน 16.54
6.ตวงพระธาตุ6.34
7.ครวญหาเถา (บรรเลง)6.32

ชุด 14
01 เครื่องสายผสมขิม
1.โหมโรงจอมสุรางค์ 9.40
2.ขอมทรงเครื่องเถา19.35
3.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งพระนคร)17.31
4.เขมรไทรโยค 3 ชั้น13.45
02 เดี่ยวขิม ครูทานตะวัน นวรัตน์ ณ อยุธยา
1.แขกมอญบางขุนพรหมเถา 11.45
2.บุหลันลอยเลื่อน 3.02
3.ขอมทรงเครื่อง 2.55
4.นางครวญออกหางเครื่อง8.17
5.ลาวดำเนินทราย La5.35
6.ตับลาวเจริญศรี T8.59
7.จีนขิมเล็กออกจีนไจ๋ยอและโป๊ยกังเหล็ง 6.13
8.เขมรโพธิสัตว์เถา16.05
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ตับลาวเจริญศรี 32.15
2.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (จะกล่าวถึง…) 5.12
3.ยาดเล้ (บทของเก่า) 4.50
4.แขกโอด 3 ชั้น6.42
5.ทยอยญวนเถา (ขุนช้างขุนแผน)6.46
6.สร้อยประดับทรวงเถา6.20
7.นกขมิ้น 2 ชั้นออกชั้นเดียว2.14
04 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.สุรินทราหู 3 ชั้น (ร้อง)12.42
2.ราตรีประดับดาวเถา9.31
3.อะแซหวุ่นกี้เถา 8.44
4.มุล่งเถา (ร้อง)13.17
5.แขกกุลิดเถา 8.45
6. โยสลัมเถา 8.00
05 เครื่องสายผสมออร์แกน
ครูพุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์ ขับร้อง
1.โหมโรงเจริญศรีอยุธยาออกม้าย่อง 10.20
2.ยอเรเถา 18.35
3.ต้อยตลิ่งเถา29.36

ชุด 15
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.สี่บทเถา (พระพลางพิศ…)11.12
2.แสนคำนึงเถา9.30
3.แขกสาหร่ายเถา11.15
4.หกบทเถา14.05
5.ลาวกระทบไม้2.18
6.ปลาทองเถา10.11
7.พระอาทิตย์ชิงดวง5.10
02 เครื่องสายผสมขิม
1.จระเข้หางยาว 3 ชั้น 12.18
2.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น 13.29
3.จระเข้หางยาวทางดอกสร้อย 3 ชั้น4.00
4.ราตรีประดับดาวเถา23.16
5.มอญมอบเรือ (บรรเลง)7.14
03 เดี่ยวขิม ครูทานตะวัน นวรัตน์ ณ อยุธยา
1.กราวใน 8.18
2.ลาวแพน 13.02
3.ลาวดวงเดือน9.38
4.สารถี 3 ชั้น (บรรเลง)8.42
5.ลาวดวงดอกไม้ 5 ท่อนออกซุ้ม (บรรเลง) 9.46
6.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (บรรเลง) 5.20
7.นกขมิ้น 3 ชั้น (บรรเลง)6.05
04 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.สาลิกาชมเดือน 3 ชั้น (ร้อง) 9.46
2.เขมรปากท่อเถา8.16
3.แขกสาหร่ายเถา 13.00
4.แขกแดงเถา8.40
5.อาหนูเถา 10.10
6.ครุ่นคิดเถา11.46

05 เครื่องสายผสมออร์แกน
ครูพุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์ ขับร้อง
1.โหมโรงรัตนโกสินทร์ 10.18
2.การเวกเล็กเถา 13.30
3.แขกบันเทิงเถา (คลาริเนต-บรรเลง) 7.41
4.เทพรัญจวนเถา 25.11
5.จีนเก็บบุปผาออกจีนเก็บบุปผาแปลง 5.24

ชุด 16
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ปลาทอง 3 ชั้น14.04
2.ตับนิทราชาคริต 12.54
3.แขกขาวเถา6.39
4.พม่าห้าท่อน 3 ชั้น5.47
5.ทยอยเขมร 3 ชั้น7.47
6.ทยอยญวนเถา (สังข์ทอง)7.22

02 เครื่องสายผสมขิม
1.แป๊ะ 3 ชั้น 16.50
2.จีนขิมเล็กเถา11.25
3.แป๊ะฮวยพัง (บรรเลง)4.13
4.แขกมอญบางขุนพรหมเถา 24.33
5.ยาดเล้ (สมิงพระราม)7.55
03 เดี่ยวขิม ครูทานตะวัน นวรัตน์ ณ อยุธยา
1.แขกบรเทศ (พุทธานุภาพ…)6.15
2.แขกต่อยหม้อเถา 7.43
3.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น 14.08
4.จระเข้หางยาว 3 ชั้น(บรรเลง) 3.51
5.บุหลันลอยเลื่อน10.15
6.ลาวคำหอม12.04
7.ลาวดำเนินทราย9.21
04 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.กล่อมพระบรรทม 3 ชั้น (ร้อง)14.25
2.สร้อยมยุราเถา4.50
3.ขอมเงินเถา11.14
4.ลาวคำหอม (ร้อง)23.12
5.กระบี่ลีลาเถา 7.41
05 เครื่องสายผสมออร์แกน ครูพุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์ ขับร้อง
1.ลมพัดชายเขาเถา14.57
2.แขกอาหวังทางชวาเถา14.43
3.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา (ฝันว่า…)15.20
4.นาคบริพัตรเถา14.16

ชุด 17
01 วงโยธวาทิต
1.โอ้ลาวเถา25.47
2.กัลยาเยี่ยมห้องเถาเถา (บรรเลง)6.59
3.มอญรำดาบเถา (ฝ่ายกษัตริย์…)14.29
4.นกเขาขะแมร์เถา14.34
5.มาร์ชโยสลัม 2.36

02 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.ใบ้คลั่งเถา 25.12
2.ญวนทอดแห (บรรเลง)4.30
3.สุดสงวนเถา17.20
4.อกทะเล 3 ชั้น12.53
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ตับมอญกละ (ร้อง18.48
2.ยอเรเถา 11.20
3.ราตรีประดับดาวเถา9.26
4.แขกลพบุรีเถา15.05
5.เงี้ยวเดินทัพ 5.33
04 วงมโหรี
1.โหมโรงมหาราช 10.55
2.ครวญหาเถา10.33
3.แขกต่อยหม้อเถา9.07
4.แขกมอญ 3 ชั้น (ทางฝั่งธนฯ)17.49
5.เทพชาตรีเถา (บรรเลง) 11.17
05 ปี่พาทย์ไม้นวม ครูอัมพร โสวัตร ขับร้อง
1.ตับลาวเจริญศรี 26.08
2.ตับลาวเจริญศรี (ต่อ)25.59

ชุด 18
01 วงโยธวาทิต
1.โหมโรงขวัญเมือง 9.13
2.หงส์ทองเถา20.00
3.ตะลุ่มโปงเถา26.16
4.มาร์ชประชาธิปไตย2.49

02 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ตับสมิงพระราม 19.08
2.ต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น4.56
3.นกขมิ้น 3 ชั้น 5.34
4.ตับพาลีสอนน้อง18.21
5.พม่าเห่เถา9.47
6.ศรีนวล 2.00
03 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.อาถรรพ์เถา14.05
2.บังใบเถา16.52
3.แสนคำนึงเถา26.44
4.มอญมอบเรือ (บรรเลง)3.23
04 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงจอมสุรางค์ออกสะบัดสะบิ้ง 11.21
2.ตับลาวเจริญศรี (บรรเลง) 19.04
3.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (อิเหนา) ออกลาวรำดาบ30.00
05 ปี่พาทย์ไม้นวมบรรเลง
ครูอัมพร โสวัตร ร้องเกริ่น
1.ตับลาวเจริญศรี 26.08
2.ตับลาวเจริญศรี (ต่อ)25.59
06 เครื่องสายผสมขิม-ปิอาโน
1.โหมโรงปฐมดุสิต (ผสมปิอาโน)5.08
2.นาคเกี้ยวพระสุเมรุ21.05
3.นกจากเถา4.16
4.หกบทเถา18.58
5.ลาวดวงดอกไม้ (ผสมปิอาโน) 6.19

ชุด 19
01 ปี่พาทย์ไม้นวมบรรเลง
1.ตับลาวเจริญศรี 26.08
2.ตับลาวเจริญศรี (ต่อ)25.59
3.แขกสาหร่าย ( รัชกาลที่ 6)9.59
02 วงโยธวาทิต
1.โหมโรงเยี่ยมวิมาน7.44
2.เพลงช้าเรื่องเต่าทอง 22.09
3.ล่องลมเถาทางฝั่งธนฯ (ร้อง)26.35
4.มาร์ชลาวเล็ก3.01

03 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงมหาราช8.45
2.แปดบทเถา (ทางฝั่งธนฯ)20.18
3.บุหลันเถา (อิเหนา)26.53
4.แสนเสนาะ 3 ชั้น (บรรเลง)3.10
04 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.สี่บทเถา (พระพลางพิศ…) 23.40
2.สาวสอดแหวน (บรรเลง)7.39
3.แขกอาหวังเถา14.21
4.แขกมอญเถา (บรรเลง)17.11

05 วงมโหรีบรรเลง
1.เขมรปากท่อเถา8.18
2.ราตรีประดับดาวเถา8.32
3.ครวญหาเถา6.31
4.นางครวญเถา8.01
5.แขกสาหร่ายเถา13.05
6.แขกกุลิดเถา8.48
7.ขอมทรงเครื่องเถา8.52

ชุด 20
01 วงโยธวาทิต
1.แขกมอญบางขุนพรหมเถา22.12
2.มอญรำดาบเถา (บรรเลง) 7.34
3.สี่บทเถา (เหลือบเห็นดอก…) 21.03
4.เขมรชมดงเถา (บรรเลง)8.36

02 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงจีนโล้7.25
2.เขมรโพธิสัตว์เถา23.29
3.กล่อมนารีเถา14.58
4.แขกลพบุรี 3 ชั้น15.02
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.พม่าเห่เถา (ทางฝั่งธนฯ) 19.30
2.หวนคำนึงเถา (บรรเลง) ออกดารารามัญ 10.25
3.บุหลันเถา (อิเหนา)29.34

04 วงมโหรี
1.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา (ร้อง-ฝันว่า…)14.04
2.อะแซหวุ่นกี้เถา8.45
3.กล่อมพระบรรทม 3 ชั้นออกเขมรชมดง7.29
4.ขอมเงินเถา11.16
5.แขกอาหวังเถา9.33
6.แขกขาวเถา9.50

05 ปี่พาทย์ไม้นวม ( ครูอัมพร โสวัตร ขับร้อง )
1.ตับนิทราชาคริต26.12
2.แขกขาว (บรรเลง)1.50
3.ตับวิวาห์พระสมุทร29.15

ชุด 21
01 วงโยธวาทิต
1.ใบ้คลั่งเถา 24.58
2.แขกฉิ่ง (บรรเลง) 7.31
3.สุโขทัย (บรรเลง)7.17
4.แขกลพบุรีเถา (ทางบางคอแหลม) 26.03

02 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ตับจูล่ง21.21
2.จีนเก็บบุปผา10.31
3.จีนขิมเล็กเถา13.40
4.สุดสงวนเถา17.22
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.เทพรัญจวนเถา25.13
2.กัลยาเยี่ยมห้องเถา(บรรเลง 7.00
3.แขกสาหร่ายเถา24.50
4.แขกต่อยหม้อเถา8.02
04 วงมโหรี
1.อาถรรพ์เถา20.57
2.อาหนูเถา (บรรเลง)8.59
3.สารถีเถา23.15
4.มอญมอบเรือ (บรรเลง)7.14

05 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.เขมรโพธิสัตว์เถา26.24
2.ลาวลอดค่าย (บรรเลง)3.00
3.ต้อยตลิ่งเถา (บรรเลง) 19.13
4.ขึ้นพลับพลานอก (ปลูกต้นข้าว…)8.59
5.Latin Americana (วงโยธวาทิตบรรเลง) 1.58

ชุด 22
01 วงโยธวาทิต
1.โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง 16.11
2.แขกมอญบางช้างเถา (อิเหนา) 14.29
3.แขกโอด 3 ชั้น16.16
4.แป๊ะ 3 ชั้น (บทของเก่า)13.02
02 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงมะลิเลื้อย10.13
2.ทยอยญวนเถา (อิเหนา)21.36
3.ทยอยนอก 3 ชั้น(ทางฝั่งธนฯ) 30.51
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงกระแตไต่ไม้9.55
2.ไส้พระจันทร์เถา20.53
3.พันธุ์ฝรั่งเถา (ครั้นถึง…)14.17
4.นกขมิ้นเถา16.45
04 วงมโหรี
1.แขกกุลิดเถา (ร้อง)14.23
2.ขอมทรงเครื่องเถา (ร้อง)15.28
3.ลาวลำปางเถา12.38
4.ลาวกระแซเถา8.52
5.มอญขว้างดาบเถา7.52
05 เครื่องสายผสมปี่ชวา
1.อาถรรพณ์เถา (วันนี้…)20.59
2.ขอมเงินเถา (บรรเลง)11.13
3.แสนคำนึงเถา26.23
4.มอญรำดาบ (ปี่ชวา-บรรเลง) 4.44

ชุด 23
01 วงโยธวาทิต
1.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งธนฯ) 31.19
2.March on America (มาร์ช-บรรเลง) 01.57
3.ทยอยนอก 3 ชั้น (ทางฝั่งพระนคร) 33.02

02 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น (ร้อง) 22.15
2.เขมรชนบทเถา8.30
3.เขมรเลียบพระนครเถา14.25
4.เขมรปากท่อเถา8.01
5.เขมรพายเรือเถา7.15
03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงไอยเรศ8.11
2.หกบทเถา23.39
3.เขมรใหญ่เถา22.24
4.แขกต่อยหม้อเถา9.11
04 วงมโหรี
1.ตับนิทราชาคริต26.07
2.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น 3.50
3.แขกบรเทศเถา12.45
4.ไส้พระจันทร์เถา17.52
05 เครื่องสายผสมปี่ชวา
1.โหมโรงจอมสุรางค์ออกสะบัดสะบิ้ง10.28
2.ขอมทรงเครื่องเถา19.37
3.สุดสงวนเถา21.14
4.แขกกุลิดเถา (บรรเลง)8.46

ชุด 24
01 วงโยธวาทิต
1.ครวญหาเถา14.29
2.นางครวญเถา 13.16
3.สุดสงวนเถา18.53
4.พระอาทิตย์ชิงดวง9.33

02 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงเจริญศรีอยุธยาออกม้าย่อง10.50
2.ขอมเงินเถา18.41
3.เขมรลออองค์เถา15.08
4.นกเขาขะแมร์เถา 14.12
03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงแขกมอญ7.30
2.เขมรเอวบางเถา(ทางฝั่งธนฯ 23.25
3.ทยอยเขมร 3 ชั้น17.36
4.นางครวญเถา12.28
04 วงมโหรี
1.โหมโรงปฐมดุสิต5.40
2.ลาวเสียงเทียนเถา (อิเหนา 26.20
3.เต่าเห่ ออกสาวคำ19.21
4.ยอเรเถา (บรรเลง)13.05
05 เครื่องสายผสมปี่ชวา
1.เขมรพวงเถา(ทางฝั่งพระนคร) 17.34
2.ครวญหาเถา12.23
3.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น22.07
4.ยาดเล้ (สมิงพระราม)7.56

ชุด 25
01 เดี่ยวซอสามสาย ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี
1.ทะแย 3 ชั้น 14.30
2.กล่อมนารีเถา 13.02
3.กล่อมพระบรรทม 3 ชั้น10.15
4.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น 18.04
02 เครื่องสายผสมขิม
1.โหมโรงไอยเรศ11.24
2.สารถีเถา23.19
3.อาถรรพ์เถา21.05
4.ครวญหาเถา12.30
03 หลายรสดนตรีไทย
1.ขอมทรงเครื่องเถา(ร้องรับกับวงปี่พาทย์ไม้นวม)15.26
2.แขกมอญบางขุนพรหมเถา(ร้องเคล้ารับกับเดี่ยวขิม)11.40
3.แขกมอญบางช้าง (พระนิ่ง…) (ร้องรับกับวงสามซอไทย)4.52
4.แขกสาหร่าย (ได้ยล…) (ร้องรับกับวงปี่พาทย์ไม้นวม)10.00
5.เหราเล่นน้ำ (ปักเป็น…) (ร้องรับกับวงสามซอไทย)12.42
6.ชมแสงจันทร์เถา(ร้องเคล้ารับกับวงโยธวาทิต)9.29
04 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.นกจากเถา6.55
2.แขกสาหร่าย (อันลม…)6.19
3.ทยอยเขมร 3 ชั้น (ทางฝั่งธนฯ)8.20
4.ทยอยในเถา (ครั้นออก…)9.59
5.ม่านมงคล5.52
6.ทยอยญวน (ขุนช้างขุนแผน) 6.19
7.ยวนเคล้า (สองพระราช…)4.40
8.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (วั่งตี่)6.36
9.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (พระยศเกตุ) 6.33

05 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.ปฐมดุสิต 3 ชั้น ( ร้อง-ขอเชิญ…)20.50
2.แขกอาหวังเถา9.30
3.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา( ร้อง-ฝันว่า…) 14.00
4.ขอมทรงเครื่องเถา8.49
5.กล่อมพระบรรทม 3 ชั้นออกเขมรชมดง 7.26

ชุด 26
01 เครื่องสายผสมขิม
1.ตับลาวเจริญศรี 33.25
2.ตับลาวเจริญศรี (ต่อ)22.47
3.หงส์ทองเถา10.45
02 เพลงบรรเลงเดี่ยวขิม ครูวิเชียร จันทร์เกษม
1.โหมโรงมหาฤกษ์(ผสมออร์แกน) 6.37
2.ลาวคำหอม 6.55
3.ลาวดำเนินทราย5.00
4.ลาวดวงเดือน 4.51
5.ลาวสามท่อน7.19
6.นางนาค4.32
7.ขึ้นพลับพลานอก2.25
8.ตวงพระธาตุ2.26
9.แขกไทร4.14
10.ขอมใหญ่4.18
11.เวสสุกรรม3.23
12.สร้อยสนตัด2.24
13.การเวก4.16
14.แขกบรเทศ2.22

03 หลายรสดนตรีไทย
1.แขกสาหร่าย (ร.5) (ร้องรับกับวงสามซอไทย)14.47
2.ขอมทรงเครื่องเถา(ร้องเคล้ารับกับเดี่ยวจะเข้)9.29
3.สร้อยเพลง (ปักเป็น…) (ร้องรับกับวงสามซอไทย)8.43
4.นางครวญเถา (ทอดองค์…) (ร้องเคล้ารับกับวงโยธวาทิต)7.40
5.ลาวดวงดอกไม้ (ร้องรับกับวงปี่พาทย์ไม้นวม) 6.18
6.ราตรีประดับดาวเถา(ร้องเคล้ารับกับวงเครื่องสายผสมออร์แกน)9.27
7.แขกเชิญเจ้า(เพลงบรรเลงกับวงอังกะลุง)7.21

04 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ปฐมดุสิต 3 ชั้น (บทของเก่า)6.51
2.กระบี่ลีลาเถา6.33
3.นาคบริพัตร์เถา6.47
4.มอญรำดาบเถา(ฝ่ายกษัตริย์…)6.23
5.ดาวดวงเด่น5.27
6.บุหลันเถา (อิเหนา)14.34
7.บุหลันลอยเลื่อน 3 ชั้น4.08
8.เขมรปากท่อเถา (พระร่วง)6.08
9.สาริกาชมเดือน 3 ชั้น4.34
10.จีนแส3.02

05 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (อิเหนา)28.40
2.นาคราชชั้นเดียว3.14
3.ขึ้นพลับพลานอก 8.56
4.ครอบจักรวาล7.06
5.นางนาค6.47
6.ช้างประสานงาเถา (บรรเลง)8.43

ชุด 27
01 เครื่องสายผสมขิม
1.ตับวิวาห์พระสมุทร 29.59
2.สุดสงวนเถา21.21
3.โลมอนงค์เถา (บรรเลง)8.51
02 เพลงบรรเลงเดี่ยวขิม ครูวิเชียร จันทร์เกษม
1.เขมรพวงเถา (ร้องฝั่งพระนคร) 17.05
2.ทรงพระดำเนิน 3 ชั้น (ร้อง) 13.12
3.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (ร้อง) 10.34
4.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น 3.47
5.จระเข้หางยาวทางดอกสร้อย 3 ชั้น3.46
6.เขมรพายเรือเถา6.57
7.เขมรไทรโยค 3 ชั้น4.50
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.หงส์ทองเถา (ทางฝั่งธนฯ)9.32
2.ตะลุ่มโปงเถา11.42
3.ตับสมิงทอง9.48
4.พญาโศก 3 ชั้น4.44
5.ใบ้คลั่งเถา10.30
6.ทยอยนอก 3 ชั้น (ทางฝั่งธนฯ)8.23
7.แขกสาหร่าย (ได้ยลพักตร์…) 6.59
04 เครื่องสายผสมปี่ชวา
1.แขกมอญบางขุนพรหมเถา 24.36
2.ครวญหาเถา (บรรเลง)6.33
3.เขมรโพธิสัตว์เถา26.24
4.ลาวดวงดอกไม้ (บรรเลง)4.46

05 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.เขมรปากท่อเถา 13.21
2.แขกสายเถา 18.34
3.นกเขาขะแมร์เถา14.04
4.ลาวดำเนินทราย17.17

ชุด 28

01 เครื่องสายผสมขิม
1.ชมแสงจันทร์เถา16.06
2.นางครวญเถา14.53
3.เขมรโพธิสัตว์เถา26.30
4.กล่อมพญาเถา(บรรเลง)4.52

02 หลายรสดนตรีไทย
1.เหราเล่นน้ำ (ลงเล่น…) (ร้องรับกับสามซอไทย)12.44
2.ลาวดวงเดือน (ร้องเคล้ารับกับเดี่ยวขิม) 4.50
3.พันธุ์ฝรั่งเถา (ร้องเคล้ารับกับขิมผสมออร์แกน) 7.40
4.ลาวเจริญศรี (ร้องรับกับวงปี่พาทย์ไม้นวม)6.36
5.แสนคำนึงเถา (ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมคลาริเนต)26.20
6.ลาวดำเนินทราย (ร้องเคล้ารับกับเดี่ยวขิม)5.02
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.หุ่นกระบอกออกทองย่อน4.34
2.หุ่นกระบอกออกขอมกล่อมลูก9.11
3.หุ่นกระบอกออกเขมรโพธิสัตว์8.54
4.หุ่นกระบอกออกฝรั่งควง4.12
5.หุ่นกระบอกออกพัดชา 15.55
6.หุ่นกระบอกออกพัดชา 27.25
7.เหราเล่นน้ำเถา (ปักเป็นลง…)6.04
8.ยวนเคล้าเถา (สองพระราช…)6.26
9.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (วั่งตี่) 6.36
10.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (พระยศเกตุ) 6.33
04 เพลงบรรเลงเดี่ยวขิม ครูวิเชียร จันทร์เกษม
1.ตับลาวเจริญศรี18.24
2.ตับวิวาห์พระสมุทร 8.01
3.กล่อมพญาเถา4.20
4.ลาวกระแซเถา7.01
5.ทยอยลาวเถา8.58
6.มอญชมจันทร์เถา8.12
7.ทยอยญวน6.07

05 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.เขมรละออองค์เถา15.01
2.มอญรำดาบเถา14.53
3.การเวกเล็กเถา13.28
4.หงส์ทองเถา (ฝั่งพระนคร)10.45
5.สุดสงวนเถา (บรรเลง)6.40

ชุด 29
01 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ตับนิทราชาคริต26.12
2.แขกขาว (บรรเลง) 1.50
3.ตับวิวาห์พระสมุทร29.15
02 วงโยธวาทิต
1.เพลงช้าพระรามเดินดง (บรรเลง)17.16
2.แป๊ะ 3ชั้น (พญาราชวังสัน) 13.02
3.เขมรโพธิสัตว์เถา24.00
4.ไกรลาศสำเริง (บรรเลง) 6.16
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ลาวดวงดอกไม้3.12
2.กล่อมนารีเถา6.39
3.เชิดจีน 4 ตัว ออกแขกบรเทศ 13.49
4.ตับมอญกละ7.15
5.ขอมทรงเครื่องเถา8.40
6.ขอมเงินเถา8.06
7.เขมรกล่อมพระบรรทม 3 ชั้น7.19
8.เขมรเหลืองเถา5.54
04 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงเยี่ยมวิมาน8.23
2.ไส้พระจันทร์เถาออกไกรลาศสำเริง 20.39
3.จีนขิมเล็กเถา12.50
4.พม่าเห่เถา (ทางฝั่งธนฯ)16.58

05 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงเยี่ยมวิมาน9.45
2.เขมรปากท่อเถา13.23
3.นางครวญเถาทางมอญ (บรรเลง)8.22
4.แขกมอญบางขุนพรหมเถา (บรรเลง) 14.10
5.ยโสธรเถา (บรรเลง)7.52
6.พระอาทิตย์ชิงดวง9.46

ชุด 30
01 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ตับลาวเจริญศรี 26.08
2.ตับลาวเจริญศรี (ต่อ)25.59
3.แขกสาหร่าย (อันเพลงไทย)9.59
02 วงโยธวาทิต
1.อาถรรพ์เถา 19.20
2.ชะเวดากอง (บรรเลง) 13.34
3.ทยอยญวนเถา (ขุนช้างขุนแผน)20.25
4.อะแซหวุ่นกี้เถา (บรรเลง)12.27
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ลมพัดชายเขาเถา6.50
2.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (มัทนะพาธา)7.22
3.พันธุ์ฝรั่งเถา (ครั้นถึง) 6.39
4.เทพรัญจวน 3 ชั้น8.35
5.ลาวแพน (เสียงลา)2.40
6.ตับพรหมาสต์ 26.57
04 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.หกบทเถา (ทางมอญ)25.05
2.ลมพัดชายเขา (บรรเลง)4.09
3.เขมรไทรโยค 3 ชั้นออกมยุราภิรมย์ 22.04
4.เทพบรรทมเถา7.41

05 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ตับพระร่วง30.15
2.โสมส่องแสงเถา (บรรเลง)16.20
3.ล่องเรือเถา (บรรเลง)13.15

ชุด 31
01 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ตับนิทราชาคริต26.12
2.แขกขาว (บรรเลง) 1.50
3.ตับวิวาห์พระสมุทร 29.15

02 วงโยธวาทิต
1.แขกสาหร่ายเถา26.00
2.มาร์ชหลวงประสานดุริยางค์3.29
3.ทยอยญวนเถา (สังข์ทอง)20.25
4.นกขมิ้น 3 ชั้น (เดี่ยวคลาริเนต)10.13
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.โสมส่องแสงเถา13.03
2.แขกมอญเถา (ทางฝั่งพระนคร)17.00
3.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (พระลอ)13.03
4.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา (ขุนแผน..)6.43
5.ชมแสงจันทร์เถา6.24
6.ตับภุมริน3.55
04 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงแปดบทออกสะบัดสะบิ้ง6.53
2.เชิดจีน 4 ตัว22.06
3.พันธุ์ฝรั่งเถา (ครั้นถึง…)9.17
4.แขกมอญบางช้างเถา11.02
5.สุรินทราหู 3 ชั้น9.17
05 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.แขกไทรเถา (ทางฝั่งพระนคร) 13.38
2.สาวสุดสวยเถา (บรรเลง)8.34
3.แขกอาหวังทางชวาเถา(บรรเลง) 8.45
4.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (บรรเลง)14.33
5.จระเข้หางยาวเถา (บรรเลง)5.37
6.เต่ากินผักบุ้ง10.22

ชุด 32
01 วงโยธวาทิต
1.มาร์ชบริพัตร์ (บรรเลง)4.27
2.แปดบทเถา (ทางฝั่งธนฯ)25.11
3.หกบทเถา29.09
02 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ราตรีประดับดาวเถา9.59
2.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กากี)5.21
3.เขมรโพธิสัตว์เถา12.53
4.ลาวแพน (เสียงซอล)2.29
5.แขกมอญบางช้างเถา(ขุนช้างขุนแผน)8.20
6.สุดสงวนเถา9.34
7.นางครวญเถา (ทอดองค์…)6.39
8.เหราเล่นน้ำเถา (เวลาค่ำ…)6.29
03 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงสามม้า9.21
2.เทพรัญจวนเถา21.00
3.เงี้ยวรำลึกเถา15.09
4.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งพระนคร)15.34
04 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.เพลงชุดแขกไทร (ร้อง)23.45
2.เทพบรรทม 3 ชั้น7.13
3.เขมรราชบุรีเถา22.18
4.ลาวสวยรวยเถา8.21
05 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.เขมรราชบุรี 3 ชั้น20.21
2.ยวนเคล้า6.49
3.ลาวกระทบไม้ (บรรเลง) 3.23
4.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา 12.37
5.ตับเจ้าเงาะ19.07

ชุด 33
01 วงโยธวาทิต
1.โสมส่องแสงเถา27.58
2.Brasses to the Fore (มาร์ช-บรรเลง)2.27
3.บุหลันเถา (อาบูหะซัน)28.04
4.Reeds in Ramble (มาร์ช-บรรเลง)2.28
02 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงมหาราช12.15
2.แขกสายเถา18.37
3.แขกลพบุรี 3 ชั้น(ทางเทวดา)ออกแขกมาเลเซีย19.21
4.ครุ่นคิดเถา (บรรเลง)10.35
03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงปฐมดุสิต5.39
2.เหราเล่นน้ำเถา12.29
3.เขมรพวงเถาทางฝั่งธนฯ (บรรเลง)13.17
4.เต่าเห่ ออกสาวคำ28.57
5.ทยอยญวน (บรรเลง)2.21
04 วงมโหรี
1.ตับวิวาห์พระสมุทร29.10
2.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (พระลอ25.24
3.เขมรโพธิสัตว์ (จะเข้-บรรเลง)4.53
05 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.ตับวิวาห์พระสมุทร29.52
2.อะแซหวุ่นกี้เถา (บรรเลง)8.47
3.มอญมอบเรือ (บรรเลง) 7.16
4.วิลันดาโอด (แม่กา)7.55
5.ทองย่อน (เออกระไร…)6.48

ชุด 34
01 เดี่ยวจะเข้ ครูชัชวาลย์ สมพงษ์
1.ลาวแพน 12.36
2.เวสสุกรรม(ทางเดี่ยว) 8.43
3.สุดสงวน 3 ชั้น 6.19
4.ลาวกระตุกกี่4.58
5.นางครวญ 3 ชั้น7.54
6.ยาดเล้ (มอญ) 5.54
7.ลาวคำหอม (บรรเลง)7.52
8.ลาวดำเนินทราย (บรรเลง)5.50
9.ลาวดวงเดือน (บรรเลง) 5.14
02 วงโยธวาทิต
1.บุหลันเถา (อิเหนา)28.04
2.แขกบูชายัญ (บรรเลง)4.30
3.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (พระลอ)26.08
4.สุดสงวนเถา (บรรเลง) 5.37
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง12.45
2.เขมรราชบุรี 3 ชั้น16.45
3.ใบ้คลั่งเถา25.40
4.พม่ารำขวาน (บรรเลง)4.23
04 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงมหาฤกษ์6.01
2.จีนขิมใหญ่เถา (บรรเลง)13.52
3.มอญล่องเรือเถา (บรรเลง)10.29
4.เชิดจีน 5 ตัวออกแขกบรเทศเถา 31.11
05 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น22.14
2.ลาวสมเด็จ (อันสมเด็จ…)8.54
3.แขกมอญบางขุนพรหมเถา24.36
4.เต่ากินผักบุ้ง (ยามเรียน…)3.56
5.Reeds in Front (วงโยธวาธิตบรรเลง) 2.28

ชุด 35
01 วงโยธวาทิต
1.โหมโรงแขกมอญ11.10
2.ทยอยญวนเถา (อิเหนา)20.25
3.สี่บทเถา (พระพลางพิศ…)21.03
4.เพชรน้อยเถา (บรรเลง) 10.10

02 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ลมพัดชายเขาเถา14.21
2.นาคเกี้ยว 3 ชั้น17.16
3.ล่องลมเถา13.40
4.ช้างประสานงาเถา (บรรเลง) 8.51
5.พม่าชมเดือนเถา (บรรเลง) 9.05

03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงมหาราช10.56
2.จีนแสเถา (บรรเลง)8.48
3.สร้อยลำปางเถา (บรรเลง)10.41
4.การเวกเล็กเถา11.40
5.อกทะเล 3 ชั้น17.30
04 วงมโหรี
1.ราตรีประดับดาวเถา23.16
2.ยาดเล้ (สมิงพระราม)7.53
3.เขมรโพธิสัตว์เถา26.23
4.ลาวดวงดอกไม้ (บรรเลง)4.48
05 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.โหมโรงราโค7.06
2.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กิดาหยัน…)12.08
3.ขอมเงินเถา (บรรเลง) 11.17
4.การเวกเล็กเถา13.28
5.สร้อยสนตัด (ความกล้าหาญ…)9.28
6.ตวงพระธาตุ (เราช่วยกัน…)6.35

ชุด 36
01 วงโยธวาทิต
1.โหมโรงพม่าวัด10.27
2.พม่าห้าท่อน 3 ชั้น17.30
3.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กากี)13.05
4.แขกมอญบางช้างเถา (ขุนช้างขุนแผน14.29

02 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.กล่อมนารีเถา14.00
2.แขกมอญบางช้างเถา16.00
3.วายุบุตรยาตราเถา14.10
4.อกทะเล 3 ชั้น15.57
03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงครอบจักรวาลออกม้าย่อง7.06
2.หงส์ทองเถา16.54
3.กัลยาเยี่ยมห้องเถา (บรรเลง)6.17
4.ครวญหาเถา10.33
5.แขกมอญเถา (บรรเลง)13.20
6.ยาดเล้ (บรรเลง)5.34
04 วงมโหรี
1.นกเขาขะแมร์เถา14.37
2.ลาวเสี่ยงเทียนเถา(บรรเลง) 15.39
3.มอญรำดาบเถา(สมิงพระราม) 14.17
4.กล่อมนารีเถา12.45
5.ทยอยญวน (บรรเลง)2.21
05 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.ราตรีประดับดาวเถา23.12
2.ลาวคำหอม (เดี่ยวขิม-ร้องเคล้ารับ)6.55
3.แขกอาหวังเถา (บรรเลง)9.33
4.สร้อยมยุราเถา (บรรเลง)4.52
5.แขกบรเทศ (พุทธานุภาพ…)6.54
6.แขกไทร (นกเอี้ยง)8.36

ชุด 37
01 ซอสามสายผสมซออู้
1.ชุดมอญรำดาบ (ซอสามสาย) 20.37
2.สมิงทอง (ซอสามสาย) 5.28
3.สุดสงวน (ซอสามสาย)6.32
4.เขมรลออองค์เถา 13.03
5.เขมรปากท่อเถาออกหางเครื่อง 19.12
02 เครื่องสายผสมขิม
1.แขกบรเทศ6.52
2.ตวงพระธาตุ6.32
3.วิลันดาโอด7.52
4.มอญรำดาบ9.00
5.นาคราชชั้นเดียว3.14
6.สร้อยสนตัด9.25
7.นกจาก8.49
8.แขกไทร8.35
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
เพลงละคร เรื่องระเด่นลันได 1 60.32
เพลงละคร เรื่องระเด่นลันได 2 60.32
04 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.ขอมเงินเถา 18.34
2.เขมรพวงเถา (บรรเลง) 12.35
3.มอญอ้อยอิ่งเถา15.25
4.แขกสาหร่าย (อันเพลงไทย…) 15.05
05 หลายรสดนตรีไทย
1.โหมโรงครอบจักรวาล (วงเครื่องสายไทย-บรรเลง)7.36
2.แขกต่อยหม้อเถา (ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมปิอาโน)7.58
3.แขกมอญสามเสนในเถา (คลาริเนต-บรรเลง)17.30
4.แขกสาหร่าย (อันเพลงไทย…) (ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมคลาริเนต)14.24
5.สร้อยเพลง (ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมคลาริเนตX 9.12
6.สร้อยประดับทรวงเถา (คลาริเนต-บรรเลง) 8.28

ชุด 38
01 เดี่ยวซอสามสาย ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี
1.นกขมิ้น 3 ชั้น8.48
2.กล่อมนารีเถา7.39
3.ราตรีประดับดาวเถา11.02
4.ปลาทอง 3 ชั้น 17.04
5.เต่ากินผักบุ้ง (ยามกิน…,ผสมจะเข้)11.17
02 เครื่องสายผสมขิม
1.การเวกเล็กเถา13.26
2.กาเรียนทองเถา13.35
3.นกเขามาราปี (บรรเลง)4.58
4.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา(ขุนแผน…)15.39
5.มะลิซ้อนเถา (บรรเลง)9.28
6.จีนเลือกคู่เถา (บรรเลง)8.05
03 หลายรสดนตรีไทย
1.สร้อยเพลง (โอ้ว่า…) (ร้องรับกับวงสามซอไทย)8.42
2.เขมรโพธิสัตว์เถา(ร้องเคล้ารับกับเดี่ยวขิม)16.20
3.เขมรลออองค์เถา(ร้องเคล้ารับกับวงโยธวาทิต)7.00
4.แป๊ะ 3 ชั้น(ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมคลาริเนต)16.50
5.ครวญหาเถา(ร้องเคล้ารับกับวงโยธวาทิต)6.52
6.แขกอาหวังทางชวาเถา (ร้องเคล้ารับกับวงเครื่องสายผสมออร์แกน)8.45
04 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.ครวญหาเถา (ร้อง)12.24
2.แขกอาหวังเถา (ร้อง)14.43
3.พม่ากล่อมบรรทมเถา 4.36
4.เต่าเห่ (ร้อง)13.07
5.แขกมอญบางขุนพรหมเถา14.12
6.จระเข้หางยาวทางดอกสร้อย 3 ชั้น4.04
05 เครื่องสายผสมปี่ชวา
1.ชมแสงจันทร์เถา16.00
2.แขกอาหวังเถา14.32
3.สารถีเถา23.13
4.มอญมอบเรือออกมอญปากลัด (บรรเลง)7.16

ชุด 39
01 เครื่องสายผสมขิม
1.นางนาค6.45
2.ทองย่อน 6.44
3.เขมรเอวบาง 8.26
4.ขึ้นพลับพลานอก8.56
5.ลาวดำเนินทราย6.45
6.เวสสุกรรม7.51
7.ลีลากระทุ่ม8.35
8.ครอบจักรวาล7.05
02 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1. ขอมกล่อมลูก5.01
2. เวสสุกรรม2.55
3. ตะนาว 3.49
4. สาลิกาเขมร2.59
5. พม่าเห่4.18
6. ลาวดำเนินทราย 3.46
7. ม้าย่อง2.10
8. แขกลพบุรี 2.02
9. เขมรโพธิสัตว์3.16
10. หรุ่ม2.49
11. เต่ากินผักบุ้ง2.10
12. หกบท 3.28
13. ครอบจักรวาล3.30
14. ชมดงใน6.20
15. พัดชา4.46
16. ฝรั่งรำเท้า4.14
17. ทองย่อน3.13
03 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.เขมรพายเรือเถา (บรรเลง)7.18
2.ตับลาวเจริญศรี56.10
04 เดี่ยวคลาริเนต/ขลุ่ยเพียงออจ.ส.อ.สมัคร กรานแหยม
1.มุล่ง (คลาริเนต-บรรเลง)12.39
2.นางครวญ (คลาริเนต-ร้องทอดองค์…) 9.07
3.ยวนเคล้า (คลาริเนต-ร้องสองพระราช…) 8.23
4.เพชรน้อยเถา (ขลุ่ย-บรรเลง) 9.55
5.อาหนูเถา (ขลุ่ย-บรรเลง)10.35
6.แขกหนัง (ขลุ่ย-ร้องสายัณห์…)8.56
05 หลายรสดนตรีไทย
1.โหมโรงมหาไชยาภิรมย์ วงเครื่องสายผสมคลาริเนต-บรรเลง5.08
2.สุดสงวนเถา ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมคลาริเนต21.05
3.แขกบรเทศ(เห็นดอกปาหนัน…) ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมคลาริเนต4.16
4.เพลงสามลาว ร้องรับกับวงเครื่องสายไทย 18.58
5.ยาดเล้ ร้องรับกับขลุ่ยเพียงออ 6.19
6.เต่ากินผักบุ้ง (ยามกิน…) ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมซอสามสาย6.14

ชุด 40
01 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงรัตนโกสินทร์8.28
2.นาคบริพัตร์เถา14.23
3.แขกเชิญเจ้าออกยะวาเร็ว8.22
4.ตับสมิงทอง 27.14
5.ม่านมงคล (บรรเลง)4.16
02 ซอสามสายผสมซออู้ ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี
1.แขกกุลิดเถา13.40
2.แขกอาหวังทางชวาเถา 13.01
3.แขกเชิญเจ้า (บรรเลง)4.00
4.แขกมอญเถา (ทางฝั่งพระนคร) (เดี่ยวซอสามสาย)30.00
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.แขกบรเทศ2.09
2.นาคราช1.05
3.ปีนตลิ่งนอก 2.15
4.จีนขวัญอ่อน 1.39
5.ตวงพระธาตุ 2.51
6.นางนาค2.55
7.วิลันดาโอด3.03
8.ทองย่อน 1.50
9.มอญรำดาบ2.54
10.หนีเสือ 2.02
11.สร้อยสนตัด2.59
12.นกจาก2.57
13.แขกไทร 2.42
14.ขึ้นพลับพลานอก 2.39
15.ลีลากระทุ่ม 3.52
16.สร้อยเพลง 3.38
17.กาเรียนทอง 3.07
18.ลาวสมเด็จ 5.06
19.เขมรเอวบาง 3.28
20.ลาวเจริญศรี2.53
21.โล้ 3.07
22.สร้อยสน3.09
04 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.อาถรรพณ์เถา (วันนี้…) 20.58
2.เทพชาตรีเถา (บรรเลง) 9.25
3.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น22.16
4.โลมอนงค์เถา (บรรเลง)8.47
05 หลายรสดนตรีไทย
1.นาคบริพัตรเถา (ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมปิอาโน)13.49
2.สุดสงวนเถา (เพลงบรรเลงกับวงมโหรี) 6.41
3.ลาวเจริญศรี (ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมคลาริเนต)7.52
4.มอญมอบเรือ (เพลงบรรเลงกับเดี่ยวขิม) 4.11
5.กาเรียนทองเถา (ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมปิอาโน)13.31
6.แขกขาวเถา (เพลงบรรเลงกับวงเครื่องสายผสมปี่ชวา)9.50
7.ครวญหา (เพลงบรรเลงกับเดี่ยวคลาริเนต)5.07
8.ดาวทอง (เพลงบรรเลงกับเดี่ยวปี่มอญ)3.15

ชุด 41
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ปฐมดุสิต 3 ชั้น (ประนมหัตถ์…)8.10
2.ตับแม่ศรี (ตับนก)12.42
3.เขมรไทรโยค 3 ชั้น8.33
4.นาคเกี้ยว 3 ชั้น 6.59
5.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (พระพาย…)5.10
6.พราหมณ์เข้าโบสถ์เถา10.01
7.ลาวดวงเดือน7.58
02 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ครูรังสี เกษมสุข
1.สาลิกาชมเดือน 3 ชั้น11.12
2.แขกสาหร่าย 17.04
3.นกขมิ้น 3 ชั้น13.25
4.แขกฉิ่งชั้นเดียว (บรรเลง) 7.54
5.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (บรรเลง)7.07
03 ปี่พาทย์มอญ
1.มอญอ้อยอิ่งเถา17.55
2.พม่าเห่เถา15.30
3.ยาดเล้(บทของเก่า)11.56
4.พม่าใหญ่(บรรเลง)14.26
5.กระต่ายเต้น(บรรเลง)7.04
6.ยาดเล้(บรรเลง)6.42
04 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงกราวนอก6.35
2.ทยอยเขมร 3 ชั้น16.12
3.ลาวดวงดอกไม้8.45
4.ทยอยนอก 3 ชั้น (พระนคร) 26.35
5.ทยอยญวน (บรรเลง) 4.01
05 เครื่องสายผสมออร์แกน
ครูพุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์ ขับร้อง
1.โหมโรงครอบจักรวาลออกม้าย่อง8.40
2.จีนลั่นถันเถา22.41
3.มอญล่องเรือเถา27.03
4.นางครวญ 3 ชั้น ( จะเข้-บรรเลง )3.57

ชุด 42
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.สุธากรรแสงเถา 10.54
2.สุรินทราหู 3 ชั้น 7.14
3.ล่องลมเถา (ทางฝั่งพระนคร)4.51
4.ตับนางลอย (บั้นปลาย)36.25
02 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.พราหมณ์เข้าโบสถ์เถา17.45
2.นางครวญเถา11.16
3.ทยอยญวนเถา (อิเหนา)18.58
4.การเวกเล็กเถา10.29
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ทยอยในเถา (ครั้นออก…)23.19
2.โยสลัมเถา (บรรเลง) 7.57
3.สุรินทราหู 3 ชั้น12.42
4.ปลาทองเถา19.04
04 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.แขกมอญบางช้างเถา (ร้อง) 15.20
2.แขกมอญบางขุนพรหมเถา 14.33
3.เทพชาตรีเถา11.20
4.สยามานุสติเถา7.53
5.แขกสาหร่ายเถา10.28
05 อังกะลุง
1.โหมโรงยะวา 15.37
2.แขกอาหวังเถา (ร้อง)15.11
3.ลาวดวงดอกไม้ (ร้อง) 5.15
4.สร้อยลำปางเถา11.31
5.เทพชาตรีเถา10.02
6.ไกรลาศสำเริง 4.08

ชุด 43
01 วงโยธวาทิต
1.โหมโรงประเสบัน11.23
2.เขมรราชบุรี 3 ชั้น 20.00
3.ราตรีประดับดาวเถา18.25
4.ต้นวรเชษฐ์เถา12.49

02 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ตับพระร่วง8.59
2.แป๊ะ 3 ชั้น6.49
3.แสนสุดสวาท 3 ชั้น9.41
4.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (เจ้าร่างน้อย…)5.25
5.เขมรทรงพระดำเนิน 3 ชั้น6.36
6.แขกอาหวังเถา5.52
7.แขกกุลิดเถา5.50
8.เทพรัญจวนเถา12.10

03 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงมะลิเลื้อย7.21
2.แขกมอญบางขุนพรหมเถา21.56
3.มอญอ้อยอิ่งเถา18.35
4.มอญรำดาบเถา (ฝ่ายกษัตริย์…)11.17
04 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงราโค7.10
2.สุธากรรแสงเถา23.45
3.เชิดจีน 4 ตัวออกแขกบรเทศเถา30.53
05 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.เขมรพวงเถา(ร้องทางฝั่งธนฯ 29.56
2.นกเขาขะแมร์เถา (ร้อง)14.38
3.เขมรเหลืองออกเขมรเร็ว9.17
4.นกขมิ้นเถา5.17

ชุด 44
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.นกเขาขะแมร์เถา6.22
2.สร้อยมยุราเถา6.56
3.กาเรียนทองเถา7.17
4.เต่าเห่7.10
5.ยาดเล้ (มอญ)2.31
6.การเวกเล็กเถา6.18
7.นกจาก5.13
8.ตับวิวาห์พระสมุทร 18.50

02 ปี่พาทย์มอญ
1. มอญประจำวัด5.56
2.มอญพม่ากลาง14.24
3.ตับสมิงพระราม (ร้อง)39.10
4.มอญประจำบ้าน4.38
03 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.เขมรปากท่อเถา (ฝั่งธนฯ)10.45
2.เขมรใหญ่เถา18.27
3.แขกโอด 3 ชั้น18.36
4.มุล่งเถา10.39

04 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ปฐมดุสิต 3 ชั้น (ขอเชิญพระ..) 20.52
2.ลาวสมเด็จเถา (บรรเลง)11.10
3.นกจากเถา13.30
4.สร้อยมยุราเถา14.08
5.ตวงพระธาตุเถา (บรรเลง)4.20
05 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ลมพัดชายเขาเถา13.16
2.ต้อยตลิ่งเถา (บรรเลง) 16.51
3.พันธุ์ฝรั่งเถา (ฝั่งธนฯ)11.56
4.เทวาประสิทธิ์เถา (บรรเลง) 10.55
5.พม่ารำขวาน (บรรเลง)7.18

ชุด 45
01 วงโยธวาทิต
1.เขมรเอวบางเถา (ทางฝั่งธนฯ)22.23
2.มยุราภิรมย์ (บรรเลง)8.45
3.แขกไทรเถา (ทางฝั่งธนฯ)22.00
4.ชมแสงจันทร์เถา (บรรเลง)9.27
02 เดี่ยวจะเข้ ครูชัชวาล สมพงษ์
1.เขมรโพธิสัตว์ (ร้อง)12.39
2.พญาโศก 3 ชั้น (ร้อง) 8.03
3.ตับวิวาห์พระสมุทร8.16
4.สุรินทราหู 3 ชั้น (จะเข้เล็ก)4.23
5.แขกมอญ 3 ชั้น (ร้อง)18.00
6.นางครวญ 3 ชั้น4.05
7.มุล่งชั้นเดียว3.12
8.จีนขิมใหญ่3.46
9.สุดสงวน 3 ชั้น (จะเข้เล็ก)3.43
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.พม่าห้าท่อน 3 ชั้น15.16
2.แขกกุลิดเถา14.28
3.อะแซหวุ่นกี้เถา29.45
04 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงเยี่ยมวิมาน7.20
2.ต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น9.08
3.ครอบจักรวาลเถา (บรรเลง) 13.55
4.แขกมอญ 3 ชั้น ทางฝั่งธนฯ 17.47
5.อาเฮียเถา (บรรเลง)12.33
05 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.สุดสงวนเถา21.15
2.ยาดเล้ (สมิงพระราม) 7.53
3.ราตรีประดับดาวเถา (บรรเลง)9.34
4.ขอมทรงเครื่องเถา (บรรเลง)8.52
5.เขมรเอวบาง (ลมชวยรวย…)8.31
6.หนีเสือ (จะหนีภัย…)2.55

ชุด 46
01 วงโยธวาทิต
1.ถอนสมอเถา16.58
2.แสนเสนาะ (บรรเลง)14.26
3.เขมรใหญ่เถา24.42
4.ครวญหาเถา (บรรเลง)6.50
02 เพลงบรรเลงสองจะเข้ไทยครูชัชวาลย์ สมพงษ์
1.นกเขาขะแมร์เถา(สองจะเข้) 7.36
2.ลาวดวงเดือน (สองจะเข้) 5.04
3.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (สองจะเข้) 5.54
4.แขกมอญบางขุนพรหมเถา(จะเข้ใหญ่)6.56
5.มุล่งชั้นเดียว (จะเข้ใหญ่) 5.49
6.แขกต่อยหม้อเถา(จะเข้ใหญ่) 4.37
7.เขมรพวงเถาทางฝั่งพระนคร(จะเข้ใหญ่) 10.32
8.ลาวดวงดอกไม้ (จะเข้เล็ก) 8.25
9.ชมแสงจันทร์เถา (จะเข้เล็ก) 8.29
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.เหราเล่นน้ำเถา (ทางครูสำราญ ภมรสูต)14.05
2.ทยอยเขมร 3 ชั้น17.06
3.ทยอยญวนเถา (สังข์ทอง) 19.10
4.มอญขว้างดาบเถาออกมอญปากลัด10.40
04 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.เทพรัญจวนเถา26.00
2.ครอบจักรวาล (บรรเลง) 7.26
3.บุหลันเถา (อิเหนา)33.50
05 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.จีนขิมเล็กเถา (ร้อง)11.27
2.กล่อมพระบรรทม 3 ชั้นออกเขมรชมดง7.29
3.พม่ากล่อมบรรทม4.37
4.พม่าแปลงเถา7.18
5.เทพชาตรีเถา9.28
6.จระเข้หางยาวทางดอกสร้อย 3 ชั้น4.01
7.กาเรียนทอง (เหลือบเห็นกวาง…)8.46
8.ลีลากระทุ่ม (เที่ยวเก็บ…)8.39

ชุด 47
01 เดี่ยวจะเข้ ครูชัชวาลย์ สมพงษ์
1.เขมรไทรโยค 3 ชั้น 9.00
2.ลาวสามท่อน 10.28
3.ลาวแพน (บรรเลง) 10.25
4.ลาวคำหอม11.00
5.ลาวดำเนินทราย 10.10
6.ลาวดวงเดือน8.10

02 วงโยธวาทิต
1.ไอยเรศ 3 ชั้น20.50
2.ชุมนุมเผ่าไทย (บรรเลง)8.30
3.มอญอ้อยอิ่งเถา21.50
4.ลพบุรี (บรรเลง) 8.10

03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงมหาฤกษ์6.18
2.พราหมณ์เข้าโบสถ์เถา23.26
3.ยวนเคล้าเถา (อันน้ำคำ...) 15.21
4.เขมรเหลืองเถา 10.45
5.เขมรโทน (บรรเลง)3.53
04 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงกระแตไต่ไม้10.20
2.แสนสุดสวาท 3 ชั้น19.05
3.มอญขว้างดาบเถา (บรรเลง) 7.52
4.ยอเรเถา (บรรเลง)13.05
5.พระอาทิตย์ชิงดวง9.05
05 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กากี)12.17
2.แขกขาวเถา (บรรเลง)9.52
3.แขกกุลิดเถา (บรรเลง) 8.48
4.แขกสาหร่ายเถา (บรรเลง)13.06
5.แขกแดงเถา (บรรเลง)8.45
6.พม่าเห่ (อันดวงจิต…)9.18

ชุด 48
01 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ถอนสมอเถา17.57
2.สาริกาเขมรเถา14.21
3.แปดบทเถา (ทางฝั่งพระนคร) 13.30
4.สาริกาชมเดือน 3 ชั้น 9.46
5.มอญชมจันทร์เถา (บรรเลง)9.04

02 เพลงบรรเลงสองจะเข้ไทย ครูชัชวาลย์ สมพงษ์
1.ลาวคำหอม (สองจะเข้) 7.46
2.ลาวดำเนินทราย (สองจะเข้)5.45
3.ลาวดวงดอกไม้ (สองจะเข้) 8.24
4.ชมแสงจันทร์เถา (สองจะเข้)8.30
5.แขกเชิญเจ้าออกยะวาเร็ว (จะเข้เล็ก) 9.28
6.เวสสุกรรม (จะเข้เล็ก) 3.47
7.สร้อยสนตัด (จะเข้เล็ก) 3.25
8.จีนเก็บบุปผา (จะเข้เล็ก)3.03
9.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น(จะเข้เล็ก)4.24
10.แขกอาหวังเถา (จะเข้ใหญ่) 8.36
11.จระเข้หางยาว 3 ชั้น(จะเข้ใหญ่)2.27

03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงสะบัดสะบิ้ง15.23
2.ต้นวรเชษฐ์เถา14.06
3.แขกบรเทศเถา (ทางบางคอแหลม) 12.44
4.อาหนูเถา (บรรเลง)9.02
5.เพชรน้อยเถา (บรรเลง)8.15

04 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.อาถรรพ์เถา20.57
2.นกจาก (อันอาภรณ์…)8.54
3.สุดสงวนเถา (บรรเลง)6.43
4.นางครวญเถา (บรรเลง)8.01
5.สาวเวียงเหนือเถา (บรรเลง) 7.54
6.เวสสุกรรม (ศิลปกรรม…)7.55

05 วงโยธวาทิต
1.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (มัทนพาธา)16.51
2.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา (ขุนแผน…) 14.56
3.แขกขาวเถา (ปันหยี…)21.46
4.เต่ากินผักบุ้ง (พระจันทร์…)10.11

ชุด 49
01 วงสามซอไทยบรรเลง ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี
1.แขกสาหร่าย14.49
2.แขกมอญบางช้าง4.57
3.สารถี 12.36
4.เหราเล่นน้ำ8.42
5.กล่อมนารี 8.26
6.สร้อยเพลง 6.04
7.ปลาทอง 3 ชั้น (ซอสามสาย)9.17
02 เครื่องสายผสมขิม
1.แขกลพบุรี 3 ชั้น24.00
2.ยาดเล้ (เดี่ยวขิม)5.20
3.แขกมอญ 3 ชั้น (ทางฝั่งพระนคร) 18.50
4.พระอาทิตย์ชิงดวง10.23
03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ใบ้คลั่งเถา25.50
2.ระบำเทพบันเทิง (บรรเลง) 5.01
3.พม่าห้าท่อน 3 ชั้น ออกหางเครื่อง22.13
4.สุโขทัย (บรรเลง)8.25
04 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.บทดอกสร้อยสุภาษิต-ฝรั่งรำเท้า 4.25
2.แมวเหมียว-แขกบรเทศ 1.24
3.ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน-ลมพัดชายเขา 3.22
4.นกขมิ้นเหลืองอ่อน-พัดชา3.03
5.จิงโจ้โล้สำเภา-มอญรำดาบ 2.51
6.ตุ๊กแกตัวพร้อย-สะสม2.18
7.กระต่ายติดแร้ว-ตะลุ่มโปง1.15
8.เจ้าการะเกต-ม้าย่อง 3.37
9.จันทร์เจ้าขอข้าวฯ-พราหมณ์ดีดน้ำเต้า 2.40
10.ช้างข้างตัดเต่าร้าง-ชมดงนอก 3.23
11.นกกระจาบหัวเหลือง-ตะลุ่มโปง1.18
12.ซักซ้าวมะนาวโตงเตง-สารถีชักรถ 2.37
13.ตุ๊ดตู่อยู่ในรูกระบอก-วิลันดาโอด 2.49
14.เรือเล่นสามเส้นสิบห้าวา-ตวงพระธ2.32
15.นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า-แขกไทร 2.37
16.ไก่แจ้-นางนาค2.34
17.จ้ำจี้มะเขือเปราะ-ลีลากระทุ่ม3.00
18.กาเอ๋ยกา-จีนขิมเล็ก1.56
19.แมงมุมขยุ้มหลังคา-มอญร้องไห้4.54
20.กะเกยเลยละ-ตะนาว3.43
21.มดแดง-พัดชา2.55
22.หนูหนูหาแต่รู-จีนขวัญอ่อน1.33
23.ซุ่มซุ่มมรตี-ช้างประสานงา2.52

05 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.โหมโรงเจริญศรีอยุธยาออกม้าย่อง 10.41
2.ต้อยตลิ่งเถา (บรรเลง)19.17
3.นางครวญเถา (โอ้ว่า…)14.48
4.ยวนเคล้าเถา (อันน้ำคำ…) 15.16

ชุด 50
01 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ตับภุมริน14.50
2.แขกขาวเถา14.43
3.โอ้ลาวเถา22.42
4.ขอมโบราณ (บรรเลง)8.00
02 เครื่องสายผสมขิม
1.สร้อยเพลง9.09
2.พม่าเห่ 9.15
3.กาเรียนทอง8.42
4.หนีเสือชั้นเดียว2.52
5.ลาวสมเด็จ8.51
6.ลาวเจริญศรี7.49
7.สาลิกาเขมร8.48
8.เต่ากินผักบุ้ง 3.52
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ทยอยญวน (สังข์ทอง)5.57
2.เวสสุกรรม (ดวงบุปผา…)4.26
3.พม่าเห่ (ไก่ขัน…)7.23
4.ไส้พระจันทร์ (เอนเอียง…)5.12
5.ทองย่อน (พลายแก้ว-ร้องแบบเก่า) 3.03
6.ณเรศวรชนช้าง (ทัดห้อย…)3.53
7.อาถรรพ์ (วันนี้…)6.33
8.วิลันดาโอด (นางโฉม…)5.02
9.นางนาค (เจ้าเอย…)2.51
10.ยวนเคล้า (เผยพระแกล…)4.59
11.ลาวเสี่ยงเทียน (พระลอ-ร้องแบบใหม่)5.52
12.กาเรียนทอง (ราชะ…) 4.45

04 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.ตับวิวาห์พระสมุทร 29.55
2.ราตรีประดับดาวเถา23.13
3.มอญมอบเรือออกมอญปากลัด7.16

05 เดี่ยวจะเข้ 322 ครูแอบ ยุวณวนิช เดี่ยวจะเข้ พ.ศ. 2522
1.กราวใน 9.09
2.นางครวญ 3 ชั้น3.35
3.แขกมอญ 3 ชั้น6.50
4.สุดสงวน 3 ชั้น2.40
5.เวสสุกรรม 1.47
6.มุล่งชั้นเดียว2.42
7.จีนขิมใหญ่3.30
8.พญาโศก 3 ชั้น3.17
9.ตับวิวาห์พระสมุทร (เครื่องสายไทย) ครูละเมียด ทับสุข ขับร้อง เมื่ออายุ 60 ปี27.09
06 หลายรสดนตรีไทย
ครูละเมียด ทับสุข ขับร้อง และ คุณวรรณา เทพพิชัยยานนท์ ขับร้อง ( ศิษย์ ครูละเมียด ทับสุข )
1.โหมโรงสร้อยสน ฆ้องวงใหญ่&ซอด้วง-บรรเลง8.07
2.ทยอยญวน ร้องรับกับขลุ่ยเพียงออ10.02
3.กล่อมนารีเถ าร้องรับกับวงมโหรี10.05
4.เซิ้ง วงมโหรี-บรรเลง5.53
5.ใบ้คลั่งเถาออกลาวระเริง ร้องรับกับวงมโหรี 27.09
6.สรรเสริญพระบารมี วงมโหรี-บรรเลง1.05

ชุด 51
01 วงสามซอไทย ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี
1.เหราเล่นน้ำ8.42
2.กล่อมนารี8.26
3.สารถี12.36
4.แขกสาหร่าย14.49
5.ทองย่อน (ซอสามสาย) 5.56
6.พราหมณ์ดีดน้ำเต้า (ซอสามสาย)8.16
02 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
ตับขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ 60.34

03 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.โหมโรงจอมสุรางค์ออกสะบัดสะบิ้ง 10.29
2.สุดสงวนเถา21.15
3.จีนขิมเล็กเถา 11.27
4.ขอมทรงเครื่องเถา19.38

04 หลายรสดนตรีไทย
อาจารย์ผุสนี ทัดพินิจ ,รุ่งโรจน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ ขับร้อง ( ศิษย์ครูละเมียด ทับสุข )
1.โหมโรงมหาฤกษ์ วงเครื่องสายไทย-บรรเลง5.18
2.ตับภุมริน ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมระนาด12.21
3.ลาวดวงดอกไม้ออกซุ้มทางแคน ร้องรับกับวงเครื่องสายผสมระนาด12.38
4.ราตรีประดับดาวเถา ร้องรับกับวงเครื่องสายไทย20.26
5.ดาวดวงเด่นเถา คลาริเนต-บรรเลง 8.53

05 วงเครื่องสายไทย น.พ.อนุชา ก้องมณีรัตน์ ขับร้อง
1.ทยอยเขมร 3 ชั้น (ว่าพลาง…)17.21
2.ถอนสมอเถา14.59
3.แขกอาหวังเถา12.31
4.ปลาทองเถา (ผสมซอสามสาย)18.05

ชุด 52
01 วงสามซอไทย ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี
1.นกขมิ้น 3 ชั้น (ซอสามสาย)10.46
2.แขกมอญบางช้าง4.57
2.สร้อยเพลง6.04
3.สร้อยมยุรา 3 ชั้น (ซอด้วง)6.20
4.หกบท (ซออู้)4.43
5.อาถรรพ์ (ซอด้วง)7.19
6.บุหลันลอยเลื่อน 3 ชั้น (ซอสามสาย)5.42
7.กล่อมนารีเถา (ซอสามสาย-บรรเลง)5.45
8.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น (ซอสามสาย-บรรเลง)7.07
9.กล่อมพระบรรทม 3 ชั้น (ซอสามสาย-บรรเลง)6.38
02 เครื่องสายผสมขิม
1.เขมรราชบุรี 3 ชั้น23.19
2.เขมรพายเรือเถา (จะเข้-บรรเลง)8.13
3.โสมส่องแสงเถา (จะเข้-บรรเลง)16.06
4.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (จะเข้-บรรเลง)15.36
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ทยอยญวน (อิเหนา)5.59
2.เวสสุกรรม (ทันใด…)5.10
3.วิลันดาโอด (โอ้ว่าโฉม…)6.35
4.ไส้พระจันทร์ (งามพักตร์…)5.03
5.ทองย่อน (พี่หยอกเล่น-ร้องแบบเก่า) 3.29
6.ทองย่อน (เพราะคำ-ร้องแบบใหม่)3.16
7.อาถรรพ์ (ฝ่ายป่าโมกข์…) 6.58
8.นางนาค (ถวายพระพร) 8.35
9.ยวนเคล้า (สาลิกา…)4.31
10.พัดชา (รื่นรื่น…)5.19
11.ตวงพระธาตุ (ครั้นถึงเขา…) 4.26

04 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.แป๊ะ 3 ชั้น (ทางฝั่งพระนคร)16.53
2.เขมรไทรโยค 3 ชั้น 13.47
3.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กากี)12.23
4.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งพระนคร)17.34
05 เครื่องสายผสมขิม-ปิอาโน
1.โหมโรงเทอดบดินทร์8.39
2.สร้อยมยุราเถา14.16
3.นาคบริพัตร์เถา13.16
4.โสมส่องแสงเถา (ผสมปิอาโน)21.04
5.แขกโหม่ง (ผสมปิอาโน) 5.17

ชุด 53
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.สาริกาเขมรเถา6.30
2.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (ยามเย็น…)5.00
3.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น (ไทย)10.33
4.แขกลพบุรีเถา8.20
5.สารถีเถา10.59
6.มอญอ้อยอิ่งเถา7.22
7.บังใบ5.51
8.พันธุ์ฝรั่งเถา (ม่อยหลับ…)6.30
02 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.ไอยเรศ 3 ชั้น17.20
2.ชมแสงจันทร์เถา13.00
3.แขกสายเถา18.10
4.เหราเล่นน้ำเถา11.14
03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.เพลงชุดแขกไทร (ร้อง)27.48
2.จีนแส3.00
3.แขกโอดเถา24.37
4.เขมรปากท่อเถา (ฝั่งธนฯ) 6.09
04 อังกะลุง
1.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (อิเหนา) 31.41
2.ลาวแพน (บทของเก่า)7.48
3.กระแต (บรรเลง)6.20
4.เขมรโพธิสัตว์ (บรรเลง)5.21
5.เขมรพระปทุม (บรรเลง)5.27
6.แขกบรเทศเถา (บรรเลง)5.54
05 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.สุดสงวนเถา21.15
2.โลมอนงค์เถา (บรรเลง)8.44
3.ชมแสงจันทร์เถา16.00
4.หงส์ทองเถา10.44
5.เขมรไทรโยค(ทางสากล-ออร์แกน) 3.28
ชุด 54
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ตับเจ้าเงาะ 12.47
2.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (อิเหนา)12.23
3.ยวนเคล้าเถา (อันน้ำคำ…)6.23
4.ตับพระลอคลั่ง21.52
5.แขกมอญ 3 ชั้น (ทางฝั่งธนฯ) 9.41

02 ปี่พาทย์ไม้นวม

1.นารายณ์แปลงรูปเถา6.25
2.ภิรมย์สุรางค์เถา8.57
3.ตับสมิงพระราม (ร้อง)34.59
4.สุรินทราหูเถา9.19
03 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงประเสบัน7.53
2.ทยอยในเถา (ครั้นออก..) 23.02
3.ลมพัดชายเขาเถา10.38
4.แขกบรเทศเถา(ทางบางคอแหลม)10.55
5.ยอเรเถา (บรรเลง)8.47
04 อังกะลุง
1.มอญอ้อยอิ่งเถา19.40
2.ยาดเล้9.26
3.ตาลีกีปัส (บรรเลง)1.41
4.จีนเก็บบุปผาออกจีนขิมเล็กและจีนไจ๋ยอ13.59
5.ชมแสงจันทร์เถา14.58
6.ลาวครวญ (บรรเลง) 1.40

05 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.เขมรไทรโยค 3 ชั้น13.48
2.แป๊ะ 3 ชั้น16.50
3.ครวญหาเถา12.23
4.การเวกเล็กเถา13.26
5.แขกมอญบางช้าง(นิจจา…,สามซอไทย)4.55

ชุด 55
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งพระนคร)7.53
2.แขกบรเทศเถา (ทางฝั่งธนฯ)6.15
3.โอ้ลาวเถา9.45
4.บังใบเถา6.09
5.แขกมอญบางขุนพรหมเถา11.55
6.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งธนฯ)12.55
7.อกทะเล 3 ชั้น 5.09

02 ปี่พาทย์ไม้แข็ง
1.โหมโรงแขกมอญ (เสภา)6.40
2.แสนสุดสวาท 3 ชั้น 15.39
3.ครวญหาเถา9.19
4.แขกมอญเถา (ฝั่งพระนคร) 30.38

03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ตับพระร่วง (ร้อง)27.14
2.มอญมอบเรือ3.22
3.แขกลพบุรีเถา16.12
4.ตามกวางเถา8.25
5.ระบำกวาง5.29
04 อังกะลุง
1.โสมส่องแสงเถา 29.43
2.ทยอยญวน (สังข์ทอง) 7.42
3.มยุราภิรมย์ (บรรเลง)8.14
4.ต้อยตลิ่ง(บรรเลง)8.13
5.ลาวแพน (บรรเลง)5.55

05 เครื่องสายผสมออร์แกนบรรเลง
1.อาหนูเถา10.12
2.โยสลัมเถา8.00
3.เขมรพวงเถา12.39
4.หวนคำนึงเถาออกดารารามัญ10.20
5.มอญขว้างดาบออกมอญปากลัด10.35
6.พม่าชมเดือนเถา9.00

ชุด 56
01 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.อะแซหวุ่นกี้เถา 15.45
2.แขกไทรเถา (ทางฝั่งพระนคร)5.54
3.แปดบทเถา (ทางฝั่งพระนคร) 5.35
4.ยาดเล้ (ไทย)2.37
5.ตับนางลอย (บั้นต้น)29.40

02 ปี่พาทย์ไม้แข็ง 124 Hard pipat band
1.โหมโรงไอยเรศ6.33
2.สารถีเถา17.34
3.อาหนูเถา (บรรเลง)6.32
4.โอ้ลาวเถา20.00
5.อาเฮียเถา (บรรเลง)9.11
03 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (ร้อง) ออกมยุราภิรมย์ 25.09
2.ศรีวิชัย5.38
3.เขมรโพธิสัตว์เถา ออกระบำศรีชัยสิงห์ 22.47
4.ตับวิวาห์พระสมุทร7.41
04 อังกะลุง
1.ไส้พระจันทร์เถา20.19
2.ศรีวิชัย (บรรเลง) 5.09
3.แขกไทร (บรรเลง) 4.58
4.ขอมทรงเครื่องเถา15.01
5.ลาวดวงเดือน15.48
05 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โสมส่องแสงเถา29.26
2.อาถรรพ์เถา20.59
3.นาคบริพัตร์เถา (ขิมผสมออร์แกน9.02

ชุด 57
01 เดี่ยวจะเข้ น.พ.ไสว ศรีเมืองธน
1.ปฐมดุสิต 3 ชั้น (ประนมหัตถ์…)12.36
2.จีนเก็บบุปผา (ร้อง)5.51
3.ยวนเคล้า (อันน้ำคำ…) 10.27
4.ลาวกระแซ4.03
5.ลาวสมเด็จ 3.43
6.ลาวสวยรวย5.03
7.สร้อยลำปาง7.28
8.ลาวเจ้าสู 4.37
9.ล่องน่าน1.50
10.จระเข้ หางยาวทางสักวา 3 ชั้น(เครื่องสายผสมคลาริเนต-ร้อง13.29
02 วงโยธวาทิต
1.สารถี 3 ชั้น (เดี่ยวคลาริเนต)13.40
2.พม่าเห่เถา (ทางฝั่งพระนคร)19.02
3.เชิดนอก (เดี่ยวคลาริเนต)12.40
4.เพลงช้าตะนาว (บรรเลง)20.30
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงครอบจักรวาล8.36
2.แขกโอด 3 ชั้น21.09
3.ทยอยนอก 3 ชั้น(ทางฝั่งพระนคร)29.45
04 เครื่องสายผสมขิม
1.เต่าเห่ออกสาวคำ (ร้อง)19.28
2.เทพชาตรีเถา9.32
3.เขมรเอวบาง (เดี่ยวจะเข้)2.24
4.ต้อยตลิ่งเถา19.17
5.พม่าแปลงเถา7.20
6.พม่ากล่อมบรรทมเถา4.38

05 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.โหมโรงจอมสุรางค์10.29
2.กาเรียนทองเถา13.33
3.นางนาค (ไก่แจ้) 6.48
4.แขกอาหวังเถา14.30
5.เขมรปากท่อเถา (บรรเลง)8.18
6.สาลิกาเขมร (พิศดูบุปผา…) 8.52

ชุด 58
01 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.นางครวญเถา14.44
2.ชมแสงจันทร์เถา15.57
3.โสมส่องแสงเถา 29.24
02 วงโยธวาทิต 070 Military band
1.โหมโรงสะบัดสะบิ้งเถา 19.14
2.ทยอยเดี่ยว (เดี่ยวคลาริเนต)10.16
3.โยสลัมเถา12.40
4.ขอมทรงเครื่องเถา (ร้อง)17.49
03 เดี่ยวจะเข้/มโหรี ครูสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
1.นกขมิ้น 3 ชั้น8.16
2.สร้อยสนตัด (บรรเลง) 1.30
3.สุดสงวนเถา (มโหรี) 21.14
4.บุหลันลอยเลื่อน6.34
5.ลาวแพน (บรรเลง)6.16
6.ลาวเจริญศรี (บรรเลง) 3.19
7.กระแต3.11
8.สร้อยลำปางเถา (มโหรี-บรรเลง) 10.41
04 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.โหมโรงปฐมดุสิต5.45
2.ตับนิทราชาคริต26.11
3.แขกมอญเถา (ทางฝั่งพระนคร 28.13
4.มอญมอบเรือ (บรรเลง) 3.56

05 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ตับมอญกละ15.57
2.บังใบเถา (บรรเลง)14.30
3.กล่อมนารีเถา12.44
4.จีนลั่นถันเถา (บรรเลง)17.16

ชุด 59
01 วงโยธวาทิต
1.สารถีเถา (ร้อง)20.24
2.นางโหง 6 ชั้นออกกราวภาษาย่ำเที่ยง39.24
3.ศรีวิชัย5.41
02 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น (ร้องคลอกับซอสามสาย) )11.18
2.ขอมทรงเครื่องเถา18.52
3.เขมรไทรโยค 3 ชั้น13.45
4.เขมรพวงเถา (ทางฝั่งพระนคร) 17.31
03 เดี่ยวจะเข้/มโหรี ครูสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
1.จีนแส7.07
2.แขกมอญบางขุนพรหมเถา (มโหรี) 24.35
3.สารถี 3 ชั้น13.07
4.จีนขิมใหญ่ (บรรเลง) i3.29
5.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (มโหรี) 13.44
04 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.มุล่งเถา13.17
2.เงี้ยวรำลึกเถา18.05
3.แสนสุดสวาท 3 ชั้น18.50
4.ลาวลำปางเถา (บรรเลง)12.40

05 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.ตับพระลอคลั่ง22.03
2.ลาวกระแซเถา (บรรเลง)8.53
3.แขกอาหวังทางชวาเถาออกหางเครื่อง 17.30
4.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น12.37
ชุด 60
01 วงโยธวาทิต
1.ทยอยในเถา (ครั้นออก…) 33.01
2.แขกมอญเถา (ทางฝั่งพระนคร) 32.24
02 เครื่องสายผสมคลาริเนต
1.ลาวเสี่ยงเทียนเถาเถา28.13
2.ลาวดวงดอกไม้(บรรเลง)4.46
3.ครวญหาเถา 12.21
4.สามลาว 19.46
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.ตับพระลอคลั่ง34.23
2.หกบทเถา26.45
3.พญาปาแลออกพม่ากล่อมบรรทม(บรรเลง7.16
04 เพลงบรรเลงเดี่ยวจะเข้
1.มอญอ้อยอิ่งเถา9.37
2.มอญมอบเรือ4.32
3.ตับลาวเจริญศรี9.47
4.เขมรลออองค์เถา8.33
5.ขอมทรงเครื่องเถา 9.28
6.เต่าเห่5.57
7.นางนาค 2.55
8.ชมแสงทอง 3 ชั้น 6.12
9.สุรินทราหู 3 ชั้น (สองจะเข้) 4.24
10.นางครวญ 3 ชั้น(สองจะเข้) 3.44

05 ปี่พาทย์ไม้นวม 190 Soft pipat band
1.มอญอ้อยอิ่งเถา16.10
2.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (บรรเลง)13.40
3.ทยอยในเถา (แสนวิตก…)25.04
4.แม่งู4.53

ชุด 61
01 ซออู้ผสมออร์แกน
1.โหมโรงครอบจักรวาลออกม้าย่อง 10.07
2.ทยอยลาวเถา10.43
3.โลมอนงค์เถา10.27
4.กล่อมพญาเถา5.11
5.ปลาทอง 3 ชั้น (ร้อง) 26.58
02 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ตับเรื่องอิเหนา ตอนไหว้พระ15.54
2.ต้อยตลิ่ง (สูเอย…)1.17
3.สามเส้า (เป็นผู้หญิง…)3.47
4.ฝรั่งรำเท้า (อันพวกเรา…)4.16
5.สร้อยเพลง (โอ้ว่าดวงใจ…)5.04
6.แขกบันเทิงเถา6.27
7.ม้าย่อง (ครานั้น…) 6.42
8.นางนาค (สรรเสริญศิริราช) 9.20
9.นางครวญ (นางพิม…) 4.06
10.ลมพัดชายเขา (เวลาดึก…) 3.21

03 เครื่องสายผสมปี่ชวา
1.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (พระลอ)28.15
2.ลาวลอดค่าย (บรรเลง)3.01
3.ลาวดำเนินทราย17.16
4.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น13.32

04 เครื่องสายผสมปี่มอญ
1.ราตรีประดับดาวเถา (ร้อง)23.18
2.ยาดเล้ (ร้อง-สมิงพระราม)7.57
3.มอญมอบเรือออกมอญปากลัด (บรรเลง)7.16
4.ยาดเล้ (ร้อง-พระยาน้อย-เดี่ยวปี่มอญ)10.42
5.ธรณีกรรแสง (ปี่มอญ-บรรเลง)5.47
6.ม่านมงคล (ปี่มอญ-บรรเลง)7.58
05 เครื่องสายผสมซอสามสาย
1.โหมโรงทะแย4.53
2.แขกมอญบางช้างเถา15.17
3.พระอาทิตย์ชิงดวง10.16
4.เขมรปี่แก้ว 3 ชั้น (ซอสามสาย) 11.07
5.ปลาทอง 3 ชั้น (ซอสามสาย)16.42
6.สุดสงวน (คลาริเนต-บรรเลง)3.29

ชุด 62
01 เครื่องสายผสมซอสามสาย
1.ทยอยนอก 3 ชั้น (ทางฝั่งพระนคร)31.15
2.สี่บท 3 ชั้น16.23
3.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา (ฝันว่า…)14.06
02 ซออู้ผสมออร์แกน
1.ตับสมิงทอง (ร้อง)27.28
2.ลีลากระทุ่ม (ซอด้วง)2.30
3.ตับขะแมกอฮอม24.36
4.ทองกวาวเถา5.15
03 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.แขกมอญบางขุนพรหมเถา24.38
2.ยาดเล้ (สมิงพระราม7.57
3.แสนคำนึงเถา
4.ลาวดวงดอกไม้ (บรรเลง)4.50

04 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.บุหลันเถา (อาบูหะซัน)15.13
2.โยสลัม (ฝ่ายลูกสาว…)3.20
3.จีนหน้าเรือ (อั๊วเป็นจีน…)1.52
4.ฝรั่งควง (ลูกนี้จะ…)3.38
5.ลมพัดชายเขา (รื่นรื่น…)4.59
6.ยวนเคล้าเถา (สาลิกา…)5.53
7.นางครวญเถา (นางพิม…)6.00
8.พม่าเห่ (ปางนั้น…)6.49
9.ขึ้นพลับพลานอก (โอ้โฉม…)6.07
10.ทองย่อน (ในลักษณ์นั้น…)4.11
05 เครื่องสายผสมปี่
1.ตับวิวาห์พระสมุทร29.55
2.เขมรปากท่อเถา13.23
3.เขมรพายเรือ (บรรเลง)7.12
4.เทพชาตรีเถา (บรรเลง)9.26

ชุด 63
01 เครื่องสายผสมซอสามสาย
1.มอญรำดาบเถา (ฝ่ายกษัตริย์…)15.51
2.มอญอ้อยอิ่งเถา14.36
3.บุหลัน 3 ชั้น (อิเหนา)21.15
4.ยาดเล้ (เดี่ยวสองจะเข้ไทย-บรรเลง) 7.47
02 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออครูรังสี เกษมสุข
1.ลมพัดชายเขา (ร้อง)5.58
2.เขมรไทรโยค 3 ชั้น (ร้อง)15.56
3.นกขมิ้น 3 ชั้น6.38
4.สาริกาชมเดือน 3 ชั้น 6.39
5.แขกฉิ่งชั้นเดียว7.54
6.แขกสาหร่าย10.11
7.ลมพัดชายเขา 3.50
03 เครื่องสายไทยบรรเลง
1.อะแซหวุ่นกี้เถา8.44
2.ราตรีประดับดาวเถา9.31
3.ครุ่นคิดเถา11.46
4.แขกขาวเถา9.50
5.แขกกุลิดเถา8.45
6.ขอมเงินเถา11.14
04 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.โสมส่องแสงเถา29.26
2.ต้นวรเชษฐ์เถา 16.02
3.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น13.33
05 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.ตับนางซิน11.23
2.นางครวญเถา (โอ้ว่า…)5.55
3.แขกหนัง (สายัณห์…)3.41
4.จีนไจ๋ยอ (อั๊วเป็นจีน…)1.28
5.วิลันดาโอด (สาวน้อย…)7.17
6.ลาวเสี่ยงเทียน-ร้องแบบเก่า (พระลอ)9.46
7.พม่าเห่ (ปางองค์…)6.17
8.ตะนาวแปลง (เมื่อสายัณห์…)8.34
9.ปี่แก้วน้อย (โฉมเฉลา…)5.47

ชุด 64
01 เครื่องสายผสมซอสามสาย
1.สุรินทราหู 3 ชั้น12.20
2.ถอนสมอเถา15.17
3.เขมรปากท่อเถา (บัดนี้ ดะหมัง…) 13.50
4.แขกขาวเถา 14.56
02 ขิมผสมออร์แกนบรรเลง
1.พันธุ์ฝรั่งเถา7.40
2.ขอมโบราณเถา9.12
3.แขกสาหร่ายเถา14.14
4.ลาวกระแซเถา10.13
5.สาวเวียงเหนือเถา7.59
6.ยโสธรเถา9.23
7.สาลิกาชมเดือน 3 ชั้น3.15
03 เครื่องสายไทยบรรเลง
1.กล่อมพระบรรทม 3 ชั้นออกเขมรชมดง 8.44
2.แขกอาหวังเถา9.30
3.นางครวญเถา7.59
4.ครวญหาเถา6.30
5.สุดสงวนเถา6.41
6.กระบี่ลีลาเถา7.41
7.ขอมทรงเครื่องเถา8.49
8.เขมรปากท่อเถา8.16
04 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.เขมรโพธิสัตว์เถา26.24
2.กล่อมพญาเถา (บรรเลง)4.45
3.สารถีเถา23.13
4.สาวเวียงเหนือเถา (บรรเลง)7.53

05 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.บุหลันเถา (บุษบา)14.11
2.ยวนเคล้า (อันน้ำคำ…)6.43
3.โยสลัม (ปากเป็นเอก…)2.59
4.ต้อยตลิ่ง (ได้ฟังดนตรี…)2.19
5.ม้าย่อง (ครั้นถึง…)4.24
6.ลาวเสี่ยงเทียน-ร้องแบบเก่า(อิเหนา) 10.05
7.อาถรรพณ์ (ศกุนตลา)7.44
8.แป๊ะ 3 ชั้น (ทางฝั่งธนฯ)7.17
9.แขกหนัง (ผู้ใดมี…)4.57

ชุด 65
01 เครื่องสายผสมซอสามสาย
1.ไอยเรศ 3 ชั้น15.40
2.แปดบทเถา (ทางฝั่งพระนคร)12.30
3.หกบทเถา26.36
4.เวสสุกรรม (ทางเดี่ยว-จะเข้บรรเลง) 2.13
02 ขิมผสมออร์แกนบรรเลง
1.จระเข้หางยาวทางสักวา 3 ชั้น15.05
2.เขมรชนบทเถา (บรรเลง) 9.28
3.แป๊ะเถา (บรรเลง)7.16
4.ลาวลำปางเถา (บรรเลง) 12.21
5.อะแซหวุ่นกี้เถา (บรรเลง) 10.33
6.นาคบริพัตร์เถา (บรรเลง) 9.04
03 ชุดสอนขับร้องเพลงไทย
1.หงส์ทองเถา (ทางฝั่งพระนคร)5.40
2.ถอนสมอเถา (ทางฝั่งธนฯ)14.00
3.ชุดมอญรำดาบ12.15
4.สร้อยเพลง (ปักเป็นมยุรา…)5.01
5.แขกสาหร่าย (อันเพลงไทย…)6.44
6.เหราเล่นน้ำ (เวลาค่ำ…)4.34
7.มอญรำดาบ (สมิงพระราม)4.58
8.นางครวญ (โอ้ว่า…)4.42
9.แขกเชิญเจ้าออกยะวาเร็ว3.31
10.เชิญพระขวัญ1.19

04 เครื่องสายไทย
1.โหมโรงราโค7.03
2.พราหมณ์ดีดน้ำเต้าเถา (ฝันว่า…)14.01
3.แขกแดงเถา (บรรเลง)8.42
4.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กิดาหยัน…)12.06
5.แขกสาหร่ายเถา (บรรเลง)13.02
6.สร้อยมยุราเถา (บรรเลง)4.49

05 เครื่องสายผสมปิอาโน
1.โหมโรงไอยเรศ11.18
2.สามลาว 19.50
3.ลาวเสี่ยงเทียนเถา (พระลอ)28.16
4.ลาวเลียบค่าย (บรรเลง)3.01

ชุด 66
01 วงโยธวาทิต
1.แสนคำนึงเถาเถา 31.30
2.เขมรปากท่อเถา (บัดนี้ดะหมัง..) 14.02
3.ลาวดำเนินทราย17.09

02 ปี่พาทย์ไม้นวม
1.โหมโรงประเสบัน10.03
2.สุรินทราหู 3 ชั้น11.13
3.เขมรชมดงเถา (บรรเลง)8.57
4.ไส้พระจันทร์เถา18.00
5.ลำปางใหญ่เถา (บรรเลง) 12.37
03 เครื่องสายผสมออร์แกน
1.เขมรโพธิสัตว์เถา17.59
2.เขมรพวงเถา(ฝั่งพระนคร) 12.36
3.เขมรใหญ่ 3 ชั้น (ร้อง)16.47
4.คู่มอญรำดาบเถา8.40
5.กล่อมพญาเถา5.02

04 วงมโหรี
1.โหมโรงไอยเรศ11.18
2.นางครวญเถา (โอ้ว่า…)12.18
3.กัลยาเยี่ยมห้องเถา (บรรเลง)6.17
4.เพลงสามลาว19.47
5.เต่ากินผักบุ้ง (พระจันทร์…) 9.21

05 เครื่องสายผสมปี่ชวา
1.จีนขิมเล็กเถา11.26
2.เพลงสามลาว19.50
3.จระเข้หางยาว 3 ชั้น (กากี)12.21
4.แขกสายเถา18.32

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...