04 ตุลาคม 2553

โครงการวิทยาทานพัฒนาแรงงานไทย(โครงการดีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสังคม) และแนะนำสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์เอชอาร์โปรลิ้งค์ ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างคุณภาพงานมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ Humเมื่อ 4 ตุลาคม 2553, 10:19, kenken nid <nidkenken@hotmail.com> เขียนว่า:

 

 

                  สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์ เอชอาร์โปรลิ้งค์

     ร่วมกับ สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) และภาคีเครือข่าย

                                       @@@@@@@@@

 

  เรื่อง   โครงการวิทยาทานพัฒนาแรงงานไทย และ แนะนำภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม(HCC)

             ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์ เอชอาร์โปรลิ้งค์ ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

             เพื่อสร้างคุณภาพงานมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

Ø    รับบริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน  ภายนอกสถานประกอบการ ด้วยทีมงานพร้อมหลักสูตรคุณภาพ

       ที่ได้รับความนิยมมากกว่า 400 หลักสูตร   และทีมวิทยากรชั้นนำที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ มากกว่า 150 คน

Ø    รับจัดวางระบบรับเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กรเชิงผลสัมฤทธิ์

        ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่การแข่งขันในระดับสากล  ( TQA )

Ø    รับบริการจ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาชิ้นงาน  และรับสรรหาบุคลากรทุกระดับตำแหน่งงาน

    เรียน   ประธานกรรมการ  / กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล /ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

                           สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์ เอชอาร์โปรลิ้งค์  ร่วมกับ สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม(HCC)   สถาบันพัฒนาบุคลากรไวท์เฮอริเทจ และ สถาบันพลเมืองเพื่อพัฒนาสังคม  (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 2142 )ดำเนินการบริหารโดยทีมคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ มากด้วยความรู้ ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาทุนมนุษย์  การพัฒนาองค์กร การพัฒนาความรู้  การบริหารความเสี่ยง สร้างสังคมด้วยการมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นคุณภาพสู่ความสำเร็จ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน องค์กรมหาชน สถาบันการศึกษา และสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ   มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมสำคัญ เน้นการให้บริการดังนี้

1.       บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร  แบบ IN – HOUSE Training  และ Public Training และเป็นสถาบันด้านการฝึกอบรมที่มีเครือข่ายภาคีได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานด้านการอบรมหลักสูตร หัวหน้างาน และบริหาร  การเป็น-เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎหมายความปลอดภัย    หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ และกลยุทธ์สมัยใหม่มากกว่า 400 หลักสูตร ด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 150 ท่านที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกประเภทธุรกิจในรูปแบบที่ไม่ได้จำกัดการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาทฤษฎี ภายในห้องเรียน เพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์  กรณีศึกษา การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และบทบาทสมมุติ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และทักษะเพิ่มพูนขึ้น ซึ่งจะนำไปใช้การปฏิบัติงานจริงเป็นการเรียนรู้แนวใหม่และสามารถออกแบบการฝึกอบรมตามความต้องการของบริษัทลูกค้าได้เป็นอย่างดี และรับรองผลการฝึกอบรมเพื่อนำไปปฏิบัติจริง(Result Based Training ) และเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พร้อมการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น  ฯลฯ

2.  รับวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่   HUMAN RESOURCEWORK SYSTEM AND TOOL , การพัฒนา ENGAGEMENT MODEL , การพัฒนาระบบ COMPETENCY MANAGEMENT MODEL  การจัดทำแผนกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดKPI ,BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT  การบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS)   การบริหารคนดีคนเก่ง (TALENT MANAGEMENT) การวางระบบบริหารผลงาน   กำหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  และตัวชี้วัดระดับองค์กร  ระดับ-หน่วยงาน ระดับบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และการบริหารผลตอบแทน     การจัดทำสมรรถนะบริหารสายความก้าวหน้า  การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (PC) รูปแบบใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน  และ    จัดทำโครงการบริหาร Mystery Shopper เพื่อกระตุ้นเตือนการบริหารจัดการ การบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการสร้างจิตสำนึก และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน ฯลฯ

 3.  บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ (CONSULTING)   การบริหารองค์กรตามแนวเกณฑ์รางวัลคุณภาพ                              แห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (TQA = THAILAND QUALITY AWARD) การพัฒนาองค์กร ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์,การสื่อสารองค์กร,การวิจัยตลาด การสร้าง CORPORATE CULTURE การพัฒนาระบบบริหารรูปแบบ EMPOWERMENT,การบริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

 4.  บริการให้คำปรึกษาการบริหารแรงงานสัมพันธ์กฎหมายแรงงาน และรับเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม อย่างสร้างสรรค์ มุ่งประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เคารพต่อสิทธิความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ

 5.  บริการการจ้างเหมาแรงงาน(LABOUR SUPPLY SERVICES)   การสรรหาคัดเลือกพนักงาน (HEADHUNTER)     บริการจัดหางานทุกตำแหน่งงานและการบริการรับจ้างตามชิ้นงานการบริหารเจ้าหน้าที่ส่งเสริม-การขาย ด้วยการควบคุมยอดการขาย   และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง  เพื่อตอบสนองสภาวะที่มีการแข่งขันสูง ในภาวะต้นทุนการบริหารจัดการต่ำลดต้นทุนในกระบวนการบริหารด้านกำลังคน และสร้างความยึดหยุ่นในการปรับสภาพการบริหารงาน และกลยุทธ์ธุรกิจในด้านการแข่งขันฯลฯ

                สถาบันฯได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องการเข้าร่วมแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก และหนักหน่วงของฝ่ายจัดการให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงและหมดไปเพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินการโดยสะดวก และเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของท่าน สอดคล้องกับเป้าหมายความไว้วางใจให้แก่เราและคณะผู้บริการและผู้ร่วมงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริการ และพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายเพื่อการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสังคม และองค์กรของท่านต่อไป

                สถาบันฯใคร่ขอเรียนเสนอเพิ่มเติมว่า ในการที่ท่านจะพิจารณาความเหมาะสมนั้น ขอได้โปรดพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อองค์กรของท่านเป็นสำคัญ และทางสถาบันฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จร่วมกันในการบริหาร ในรูปแบบการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ การจ้างเหมาแรงงานตัวช่วยในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และรับเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก และการพัฒนาองค์กรเชิงผลสัมฤทธิ์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการรับบริการเราพร้อมรับข้อเสนอแนะจากท่าน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำชี้แนะ เพื่อที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดที่มีต่อองค์กรท่าน และต่อสังคมโดยส่วนร่วมต่อไป   

             สถาบันฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้ร่วมบริหารงานในโอกาสอันใกล้นี้                                                                                                                                  

                                                                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                              นายภูชิสส์ ศรีเจริญ           น.ส.ชุติกาญจน์  ปาระมี          ดร.วิชัย  ศิรินคร

                                                              ประธานกรรมการ                กรรมการอำนวยการ           ประธานที่ปรึกษา

 

 

หากท่านในฐานะผู้ประกอบการกำลังมองหาผู้ชำนาญการ

ในการแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการองค์กร การบริหารจัดการสมัยใหม่

เพื่อเพิ่มยอดการขาย การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

การบริการจ้างเหมาแรงงาน

 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กรของท่าน

เราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อเป้าหมาย

และความสำเร็จร่วมกันกับองค์กรของท่านตลอดไป

 

 

                              ขอแนะนำหนังสือใหม่

หนังสือดี

ที่คู่ควร

กับนักบริหารชั้นเซียน

KPI รายบุคคล

สุดยอดการบริหารผลลัพธ์ขององค์กร

การบริหารหารงานด้วยการมุ่งเน้นผลลัพธ์ การบริหารอย่างการมีส่วนร่วม ด้วยระบบการบริหารผลงาน การใช้มาตรวัดการบริหารจัดการด้วยการกำหนดตัวชี้วัด KPI รายบุคคล เป็นกระบวนการบริหารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเกือบทุกองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆ กัน และสามารถตอบโจทย์ปัญหาด้านการบริหารผลงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติTQA อย่างดียิ่ง

  

หนังสือดีๆ

ที่ควรค่าต่อการอ่านเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง 

เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ

และเหมาะเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับนักบริหารการเปลี่ยนแปลง

และผู้บริหารยุคใหม่ คือหนังสือ

KPI รายบุคคล

สุดยอดบริหารผลลัพธ์ขององค์กร

 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของท่านศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวขบวนใหญ่มุ่งเน้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง มุ่งความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร ด้วยการวางมาตรฐานพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนด้วยความสุข   สอดรับกับแนวคิดสู่การพัฒนามุ่งสู่การมีคุณภาพขององค์กร ด้วยการระดมสมองร่วมคิด รังสรรค์ผลงานดีๆ ต่อสาธารณชน ให้เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาองค์กร ด้วยเครื่องมือตัวชี้วัด โดยมี  

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นิยม ละออปักษิณ
 • ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
 • รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว.
 • รองคณะแพทยศาสตร์ มศว.
 • รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์  มศว.
 • นพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี
 • รองอำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อ.นงนุช  แย้มวงษ์
 • รองอำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อ.ภูชิสส์  ศรีเจริญ
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม(HCC)
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื้อหาเด่นๆในเล่ม แนวคิด และกลยุทธ์

 • แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ
 • กรอบแนวคิดการพัฒนาองค์กร
 • ยุทธศาสตร์นำองค์กรสู่วัฒนธรรมเน้นผลงาน
 • ปักธงตัวชี้วัด ก.พ.ร. , สกอ. และ ศมศ.
 • กลไกลการพัฒนาตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วม
 • แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืน และมีความสุข
 • กลยุทธ์การเชื่อม KPI กับระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
 • การถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติ

ตัวชี้วัดของระดับบุคลกร

 • KPI ผู้บริหาร
 • KPI สายวิชาการ
 • KPI สายสนับสนุน (BACK OFFICE)
 • KPI สายวิชาชีพพยาบาล
 • KPI สายสนับสนุนด้านบริการสุขภาพ
 • KPI สายวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ
 • KPI สำหรับพนักงานรับจ้างจากภายนอก (OUTSOURCING)

พร้อมเนื้อหาดีๆ

ในเล่มอีกเป็นจำนวนมากที่บ่งบอกถึงแง่คิด

จริยธรรมการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม

 การสร้างภาคีเครือข่าย

และนวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนสู่สังคมที่ยั่งยืน

หาไว้อ่าน และมอบกับคนที่ท่านรัก

ด้วยการให้ความรู้แบ่งปันต่อกัน

 เป็นสิ่งดีในการสร้างจริยวัตร

 การส่งมอบความรู้ ด้วยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง

 สร้างอาวุธทางปัญญา 

เพื่อองค์กร สังคม และประเทศชาติเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง สู่การแข่งในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์

 สู่สังคมที่ยั่งยืน ด้วยความสุขต่อไป

สามารถสั่งจองได้ที่สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC)
ปกแข็ง  ราคาเล่มละ 590 บาท
ปกอ่อน ราคาเล่มละ 490 บาท 
กรณีสั่งซื้อหนังสือจำนวนมาก เพื่อประกอบการสัมมนา บรรยาย การเรียนการสอน หรือจำหน่ายจำนวนมาก  ติดต่อสั่งซื้อราคาพิเศษได้ที่  คุณชุติกาญจน์  ปาระมี
TEL : 085-647-9490 , 087-138-2995 , 080-623-1680  02-540-0020 , 02-540-3634 

 E – mail :puchiss99@hotmail.com , puchisshcc@gmail.com ,

hrprolink88@hotmail.com

รายได้ สมทบกองทุนพัฒนา

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

             

พร้อมเนื้อหาดีๆในเล่มอีกเป็นจำนวนมากที่บ่งบอกถึงแง่คิด จริยธรรมการบริหารจัดการ

การมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่าย    และนวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนสู่สังคมที่ยั่งยืน  หาไว้อ่าน และมอบกับคนที่ท่านรักด้วยการให้ความดูแบ่งปันต่อกัน  เป็นสิ่งดีในการสร้างจริยวัตร การทำความรู้ด้วยการเรียนรู้  เพื่อตนเอง  เพื่อองค์กร  สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

 

พิเศษสุด

สำหรับผู้ที่ใช้บริการงานด้านการจัดวางระบบ งานที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หรือการบริการจ้างเหมาแรงงาน

และสมัครเป็นสมาชิกสถาบันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553

จะได้รับสิทธิจัดสัมมนาอบรมฟรี

 

โครงการวิทยาทานพัฒนาแรงงานไทย

 

(โครงการดีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

 

ติดตามข้อมูลได้ที่ www.gotoknow.org/blog/puchiss

 

โดย กลุ่มวิทยากรอาสา

 

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วว่า การจะพัฒนาสิ่งใดหากไม่เริ่มต้นที่บุคลากร ก็จะมองไม่เห็นความสำเร็จที่มุ่งหวังอย่างแน่นอน แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เป็นอยู่ ณ ขณะนี้  สถานประกอบการบางแห่งที่มีข้อจำกัดทางงบประมาณ ใคร่ที่จะพัฒนาพนักงานของตนเอง ให้มีทัศนคติและศักยภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น ก็ไม่สามารถกระทำได้โดยง่ายเพราะการเชิญวิทยากรมาแต่ละครั้ง  ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนที่ไม่น้อย

เป้าหมาย

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางกลุ่มวิทยากรอาสาจึงได้ถือกำเนิดขึ้น  โดยการรวมตัวกันของหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ทำงานใน งานควบคุมคุณภาพ งานจัดกิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต งานบริหารงานบุคคล งานฝึกอบรม เป็นต้น โดยคาดหวังว่าจะนำความรู้และประสบการณ์โดยตรง มาถ่ายทอดให้กับแรงงานไทย เพื่อเป็นการพัฒนาแรงงานไทยให้ก้าวหน้า บนหลักความพอเพียงและหลักทางพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักปรัชญาการทำงานคือ  "การให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการชนะการให้ทั้งปวง"

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

สถานประกอบการใดประสงค์จะฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งทางธรรมและทางโลก ทางกลุ่มมีวิทยากรพร้อมที่จะไปร่วมมือกับท่านในการพัฒนา โดยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องค่าตอบแทนวิทยากร เพียงแต่เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรม รวมทั้งสถานที่ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น

 

หัวข้อหลักสูตร

 

 •  หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเช่น หลักสูตรกิจกรรม 5 ส ฯลฯ
 • ความปลอดภัยในการทำงาน, การควบคุมคุณภาพ
 • หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบุคคล/ธุรการ
 • หลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะและแนวคิด เพื่อปรับพฤติกรรมในการทำงาน
 •  หลักสูตรการบริหารด้วยการมีส่วนร่วม
 • หลักสูตรการบริหารภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง หลักประชาธิปไตยในองค์กร
 •  หลักสูตรผู้นำแห่งภูมิปัญญาไทย
 • การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์
 •  หลักสูตรกิจกรรมสัมพันธ์ การสร้างทีม การเจรจาต่อรอง วาทะทางอารมณ์
 • ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรเมื่อไปสมัครงานให้ได้งาน
 • ความคาดหวังของนายจ้างต่อเราในบทบาทการทำงาน ฯลฯ
 • พร้อมหลักสูตรอีกจำนวนมาก และรับออกแบบหลักสูตรให้ฟรีเพื่อการนำไปใช้อย่างเห็นผล

วิทยากรอาสา (ทีมงานนักฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในระดับชั้นนำของประเทศ)

 

    อ.ภูชิสส์      ศรีเจริญ 

              ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC)

              ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

              ประธานสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์เอชอาร์โปรลิ้งค์

              ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัยากรมนุษย์เชิงกลยุทธิ์ และการพัฒนาองค์กรเชิงผลสัมฤทธิ์ ในองค์กรภาครัฐ

              ภาคเอกชน องค์กรมหาชน มากประสบการณ์กว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้านการจัดวางระบบการบริหารองค์กรคุณภาพ

              ผู้ร่วมนิพนธ์หนังสือขายดีที่สุดเล่มหนึ่งในขณะนี้ "KPI รายบุคคล สุดยอดการบริหารผลลัพธ์ขององค์กร" และ

              ผู้เขียนบทความทางวิชาการด้านการบริหารองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 100 เรื่อง

 

                อ.อธิกร    รัตนชัย

 

(เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ฯลฯ)

                MANAGER, GENERAL AFFAIRS SECTION

               MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR CONDITIONERS CO.LTD

               ที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และอดีตประธานชมรมบริหารบุคคลลาดกระบัง

               ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

                อ.ทวี     ผลาชิตร์

 

(เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบคุณภาพ กิจกรรมประเมินองค์กร 5 ส ฯลฯ)

                SUPERVISOR  QUALITY CONTROL SECTION

                MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR CONDITIONERS CO.LTD

                ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา)

 

                อ.วรจักร           คำสิงห์นอก

 

(เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรมาตรฐานอุตสาหรรม คุณภาพ ฯลฯ)

                SUPERVISOR , ELECTRONIC SECTION

               MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR CONDITIONERS CO.LTD

                ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม            

                พร้อมวิทยากรอาสากว่า 150 ท่าน ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการพัฒนา

                ทรัพยากรมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุข   

ด่วนรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 99 องค์กร พร้อมรับสมัครวิทยากรอาสา เพื่อสังคมการมีส่วนร่วม

  

 

ด้วยวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการตรง โครงการดีๆ เพื่อการพัฒนาสังคม และการตกผลึกทางความคิดในความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมการติดตามประเมินผลด้วยระบบพี่เลี้ยง รับรองผลการนำไปใช้อย่างต่อเนื่องหากเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เช่น มูลนิธิ สมาคมการค้าสภาองค์กรนายจ้าง สภาองค์กรลูกจ้างมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถานพยาบาล  หรือสถานศึกษา รายได้ส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับองค์กรที่จัดบางส่วน

สนใจเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือประสงค์ใช้บริการ ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์เอชอาร์โปรลิ้งค์

                      สำนักงานเลขที่   5/288 หมู่ 3 ถนนเลียบวารี  แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 10530

Tel.  087-138-2995 ,  085-647-9490  ,  080-623-1680 , 02-956-9331    Fax. 02-989-8056

E-mail: puchiss99 @ hotmail.com  ,  hrprolink88 @ hotmail.com , hccthai @ hotmail.com

--
จรุงใจ ดอท คอม
http://www.JarungJai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...