04 กรกฎาคม 2553

กยศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Student Loan Personal Fund Study Interest

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ตัวย่อ: กยศ.) คือ กองทุนเงินหมุนเวียนของรัฐบาลไทยที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน

ประวัติ

ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดตั้งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยได้จัดตั้งขึ้นตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับกระทรวงการคลัง มาดำเนินการในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน และในปี พ.ศ. 2541 รัฐสภาได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2542 ต่อมาได้นำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้า ฯ ต่อมาได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541 เป็นผลให้พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ โดยกองทุนฯ มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐบาลในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดสรรกู้ยืมเงินให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุน จำนวน 31,323,787,000 บาท โดยในปัจจุบันมีจำนวนผู้ยืมเงินจากกองทุนทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 2,181,116 ราย

เวปไซต์ http://www.studentloan.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...