06 ธันวาคม 2552

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการนำเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม | culture guide project chiangmai thailand tranning


จาก: marissara kummool <marissara_k@hotmail.com>

เรียน สื่อมวลชนทุกท่าน

ด้วย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การนำเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม"
ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2553
เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน
จัดเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท
(รวมค่ารถออกฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ จำนวน 3 ครั้ง
อาหารกลางวัน-อาหารว่าง และค่าเอกสารบรรยาย ไว้แล้ว)

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งใบสมัครมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อไป

วสันต์ เพ็ญจันทร์
เลขานุการโครงการ
โทร. 084 366 5858 หรือ 081 882 2284
หรือ (053) 943626 - 7


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...