12 พฤศจิกายน 2552

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ้ด้าน

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ้ด้านที่ดีที่สุดในเมืองไทย
ส่งต่อได้บุญน๊ะ

เผื่อว่าใครมีญาติๆ หรือเพื่อนๆ กาลังป่วยอยู่ แล้วไม่รู้จะไปหาหมอเก่งๆ ที่ไหน ..  

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดีที่สุด ในเมืองไทย

ประสาททางยา
1.
ศ.น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (รามา)
2.
ศ.น.พ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ศิริราช)
3.
ศ.น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (จุฬา)
4.
น.พ.ยรรยงค์ ทองเจ! ริญ (กรุงเทพฯ)
ทางเดินอาหาร
1.
ศ.น.พ.สุขา คุระทอง (รามา)
2.
ร.ศ.น.พ.พินิจ กุลลวณิชย์ (จุฬา)
3.
ศ.น.พ.สั จจพันธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (จุฬา)
4.
น.พ. เกรียงไกร อัครวงศ์ (สมิติเวช)
เด็ก
1.
น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (รามา)
2.
พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา (ศิริราช)
3.
พ.ญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ (กรุงเทพฯ)
4.
น.พ.วิโรจน์ สืบหลิววงศ์ (จุฬา)
ผ่าตัดทั่วไป
1.
น.พ.เพรา นิวาตวงศ์ (พร้อมมิตร)
2.
น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ (รามา)
3.
น.พ.กฤษณ์ จาฏมระ (จุฬา)
4.
น.พ.ณรงค์ เลิศอักรมณี (ศิริราช)
สูติกรรม
1.
ศ.น.พ.สมหมาย ถุงสุวรรณ์ (ศิริราช)
2..
น.พ.ประมวล วีรุตเสน (จุฬา)
3.
น.พ.ไพจิตร เจริญขวัญ (ราชวิถี)
4.
! น.พ.กำแหง จาตุรจินดา (รามา)
ผิวหนัง
1.
พ.ญ.ปรียา กุลลวณิชย์ (แจ่มจันทร์)
2.
พ.อ.น.พ.กฤษฎา ดวงอุไร (พระมงกุฏ)
3.
พ.ญ.เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงษ์ (รามา)
4.
พ.ญ. พิมลวรรณ กฤติกรังส! รรค์ (สถาบันโรคผิวหนัง)
หู คอ จมูก
1.
น.พ.ประพจน์ คล่องสู้ศึก(วิชัยยุทธ)
2.
น.พ.ศัลยเวช เลขะณุก (สหการแพทย์)
3.
น.พ.คณิต มันตาภรณ์ (รามา)
4.
น.พ.ประธาน สูตะบุตร (กรุงเทพฯ)
5. พ.ญ.สุจิตรา ประสานสุข (ศิริราช)

ตา
1.
น.พ.ธนัญชัย อติแพทย์ (รามา)
2.
น.พ.สมอรรถ พัฒนกำจร (มงกุฎ)
3.
น.พ.ประจักษ์ ประจักชเวช (จุฬา)
4.
พ.ญ.โสมสราญ วัฒนโชติ (กรุงเทพฯ)
หัวใจและหลอดเลือด
1.
น.พ.ศุภชัย ไชธีรพันธุ์ (ศิริราช)
2.
พ.ญ.พึ่งใจ งามอุโฆษ (จุฬา)
3.
น.พ.นิธิ มหานน (ศิริราช)
ไต
1.
น.พ.วิศิษฐ์ สิตปรีชา (จุฬา)
2.
น.พ.สง่า นิลวรางกุล (ศิริราช)
3.
พ.ญ.อุ ษณา ลุวีระ (พระมงกุฎ)
4.
น.พ.สุ ชาติ อินทรประสิทธิ์ (รามา)
ปอด
1.
น.พ.ยศวี สุขมาลจันทร์ (กรุงเทพฯ)
2.
น.พ.อรรถ นานา (ศิริราช)
3.
น.พ.ประกิจ วาทีสาถกิจ (รามา)
4.
น.พ.ประสิทธิ์ กีรติกานน (สมิติเวช)
กระดูก
1.
น.พ.เจริญ โชติกวณิชย์ (ศิริราช)
2.
น.พ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ (ภูมิพล)
3.
น.พ.ชายธวัช งามอุโฆษ (จุฬา)
4.
พลตรีสุปรียา โมคขเวช (พระมงกุฏ)
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...